Ümumi halda insanın kainat barəsində olan mərifət və məfkurəsinin tamamilə dəyişilib inkişaf etməsi və daha da genişlənməsində elmi təhqiqatlarda təcrübə və hissiyyata təmayül metodu nəzərə çarpacaq dərəcədə faydalı oldu
Əziz oxucular! Hal-hazırda oxucusu oldugunuz bu kitab əsrimizin dahi alimi filosof Əllamə Seyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbai ilə аlimlәrdәn birinin müxtəlif mövzularda sоrğu-suаlı və bəyan etdiyi bəzi mövzular әsаsındа tərtib edilmişdir.
Əksər müəlliflər şiəliyin həqiqətindən danışarkən onun Peyğəmbərin (s) vəfatından yarım əsr sonra inanc bölgüsü əsrində siyasi, etiqadi ixtilaflar səbəbilə meydana gəldiyini bildirirlər.
Go to TOP