A+
A
A-
Mündəricat Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın adı: NUR TƏFSİRİ (yeddinci cild) Möhsin Qəraəti
Müəllif: Möhsin Qəraəti
Naşir:
Çap tarixi:
Səhifələrin sayı:
Çap növbəsi:
Tirajı:
Geri   İrəli


6. Düşmənlərə münasibətdə də həddi aşmayaq. Artıq cəza istəməyək.

7. Hətta nifrin və cəza istəyərkən rəhməti yaddan çıxarmayaq, hamı üçün həmişəlik ümid bacası qoyaq.

8. Böhtanlar və hədyanlar cavabsız qalmayacaq. Unutmayaq ki, hər şey qeydə alınır. Tərif və tənqidlərimizə qarşı diqqətli olaq.


Qeydlər

[1] “Maidə” 13.

[2] “Sad” 29.

[3] “Təfsiri-nümunə”

[4] “Təfsiri-Furqan”da bildirilir ki, Peyğəmbərin (s) milad, merac, besət, hicrət, Məkkəyə giriş və dünyadan köçü düşənbə (bazar ertəsi) gecəsinə təsadüf etmişdir.

[5] “Təfsiri-Nurus-Səqəleyn”

[6] “Bihar, c. 18, s. 389

[7] Bu ayə və “Nəcm” surəsinin 8-18-ci ayələri deyilənlərə sübutdur.

[8] “Təfsiri-Kəşful-Əsrar”

[9] “Kafi”, c. 8, s. 121

[10] “Təfsiri-Təbəri”

[11] “Bihar”, c. 18, s. 282-410

[12] “Əraf”, 89

[13] “Yusuf”, 68

[14] “Nisa”, 131

[15] Bax: “Ənam”, 91; “Əraf”, 144

[16] Həzrətin dua və şükürlərindən bir hissəsi ilə “Məcməul-Bəyan” və “Ətyəbul-Bəyan” təfsirlərində tanış olmaq mümkündür.

[17] Bax: “Saffat”, 79

[18] Bax: “Qəsəs”, 83

[19] “Təfsiri-Nurus-Səqəleyn”; “Təfsiri-Furqan”; “Təfsiri-Nümunə”.....

[20] “Rəd”, 6

[21] “Ənfal”, 32

[22] “Bihar”, c. 17, s. 340

[23] “Kəhf”, 49

[24] “Kəhf”, 49

[25] “İsra”, 14

[26] “Əl-Haqqə”, 19

[27] “Təfsiri-Nurus-Səqəleyn”

[28] “Təfsiri-Kəbir”

[29] “Bihar”, c. 70, s. 73

[30] “Təfsiri-Kəşful-Əsrar”

[31] “Təfsiri-Kənzüd-Dəqaiq”

[32] Bax: ”Rum”, 7; “Nəcm”, 29; “Tövbə”, 38

[33] Bax: “İsra”, 19

[34] “Təfsiri-Nurus-Səqəleyn”

[35] “Təfsiri-Nurus-Səqəleyn”

[36] “Təfsiri-Nümunə”

[37] “Təfsiri-Məcməul-Bəyan”

[38] “Təfsiri-Furqan”

[39] “Kafi”, c. 2, s. 157

[40] Bax: “Məryəm”, 39; “Məryəm”, 14

[41] “Bihar”, c. 16, s. 95

[42] “Təfsiri-Nurus-Səqəleyn”, “Həcc”, 78

[43] “Bihar”, c. 75, s. 302

[44] “Təfsiri-Nurus-Səqəleyn”

[45] “Ehticaci-Təbərsi”, c. 2, s. 33; “Təfsiri-Nurus-Səqələyn”

[46] “Kafi”, c. 1, s. 294

[47] “Təfsiri-Furqan”

[48] Bax: “Zuxruf”, 36

[49] “Təfsiri-Ətyəbul-bəyan”

[50] Bax: “Hucurat”

[51] “Təfsiri-Lahici”

[52] “Təfsiri-Nurus-Səqəleyn”

[53] Bax: “Taha”, 44; “İsra”, 23; “Nisa”, 9; “Nisa”, 8; “Nisa”, 63

[54] “Kafi”, c. 2, s. 55

[55] “Təfsiri-Nurus-Səqəleyn”

[56] Bax: “Hud”, 6

[57] Bax: “Zariyat”, 22

[58] Bax: “Şura”, 27

[59] Bax: “Ənkəbut”, 17

[60] Bax: “Təlaq”, 2

[61] “Nəhcül-bəlağə”, x. 91

[62] “Təfsiri-fi-zilalil-Quran”; “Təfsiri-Furqan”

[63] Bax: “Furqan”, 68; “Mumtəhinə”, 12

[64] “Bihar”, c. 77, s. 58

[65] “Maidə”, 32

[66] “Nisa”, 93

[67] “Maidə”, 33

[68] “Təfsiri-Nurus-Səqəleyn”

[69] Bax: “Nisa”, 10

[70] Bax: “Bəqərə”, 220

[71] “Bihar”, c. 24, s. 187

[72] “Təfsiri-Əl-Mizan”

[73] “Bihar”, c. 24, s. 187

[74] Bax: “Bəqərə”, 282

[75] “Şüəra”, 181-183

[76] Bax: “Nur”, 24; “Yasin”, 65; “Fussilət”, 20

[77] “Təfsiri-Nurus-Səqələyn”

[78] Bax: “Loğman”, 61

[79] Bax: “Furqan”, 63

[80] Bax: “Qəsəs”, 79

[81] “Nəhcül-bəlağə”, x. 193

[82] Bax: “Tur”, 39; “Nəcm”, 21

[83] Bax: “Fussilət”, 21

[84] Bax: “Bəqərə”, 74

[85] “Təfsiri-Nurus-Səqəleyn”

[86] “Təfsiri-Nurus-Səqəleyn”

[87] “Təfsiri-Nurus-Səqəleyn”

[88] “Təfsiri-Ruhul-Cinan”

[89] “Təfsiri-Əl-Mizan”

[90] “Bihar”, c. 95, s. 372

[91] Bax: “Bəqərə”, 2

[92] Bax: “Bəqərə”, 6

[93] Bax: “Fussilət”, 44; “Ənam”, 25; “Kəhf”, 57

[94] “Təfsiri-Ətyəbul-Bəyan”

[95] Bax: “Zumər”, 45

[96] Bax: “Muddəssir”, 50

[97] “Müfrədati-Rağib”

[98] Bax: “Səcdə”, 7; “Qafir”, 64; “Tin”, 4

[99] Bax: “Hud”, 7; “Zumər”, 18

[100] “Bihar”, c. 28, s. 206; c. 50, s. 192

[101] Bax: “Ənfal”, 43

[102] Bax: “Fəth”, 27

[103] “Bihar”, c. 38, s. 309

[104] Ayə ilə bağlı əsaslı baxış “Əl-Mizan” təfsirindədir.

[105] Bax: “Tövbə”, 14

[106] “Şüəra”, 205-207

[107] “Təfsiri-Tibyan”

[108] “Təfsiri-Lahici”

[109] Bax: “Kəhf”, 50

[110] Bax: “Şüəra”, 95

[111] Bax: “İsra”, 64

[112] Bax: “Əraf”, 12

[113] Bax: “Hicr”, 29

[114] “Müfrədati-Rağib”

[115] “Təfsiri-Nurus-Səqəleyn”

[116] “Bihar”, c. 101, s. 136

[117] Bax: “Nəhl”, 99

[118] Bax: “Əraf”, 201

[119] “Bihar”, c. 63, s. 268; c. 53, s. 182

[120] Bax: “Hucurat”, 13; “Tin”, 4

[121] “Təfsiri-Nurus-Səqəleyn”

[122] Bax: “Tin”, 5

[123] Bax: “Cumuə”, 5; “Əraf”, 176; “Əraf”, 179; “Bəqərə”, 74

[124] “Təfsiri-Kənzud-dəqaiq”

[125] Bax: “Ənbiya”, 73

[126] Bax: “Qəsəs”, 41

[127] “Təfsiri-Nurus-Səqəleyn”

[128] Bax: “Haqqə”, 19

[129] “Təfsiri-Kənzud-Dəqaiq”

[130] “Təfsiri-Kənzud-Dəqaiq”

[131] Bax: “İsra”, 97

[132] “Tövhidi-Səduq”, s. 455

[133] “Təfsiri-Əl-Mizan”

[134] Bax: “Bəqərə”, 120

[135] Bax: “Haqqə”, 44-46

[136] Bax: “Zumər”, 65

[137] “Təfsiri-Nurus-Səqəleyn”

[138] “Təfsiri-Məcməul-Bəyan”

[139] “İbrahim”, 13

[140] “Təfsiri-Ətyəbul-Bəyan”

[141] “Kafi”, c. 3, s. 275

[142] “Kafi”, c. 2, s. 275

[143] “Təfsiri-Əl-Mizan”

[144] Bax: “Kənzul-Ummal”, h. 19698

[145] “Səfinətul-Bihar”

[146] “Bihar”, c. 84, s. 140

[147] “Səcdə”, 17; “Təfsiri-Məcməul-Bəyan”

[148] “Təfsiri-Furqan”

[149] “Təfsiri-Nurus-Səqəleyn”

[150] “Bihar”, c. 87, s. 145

[151] “Fəcr”, 1; “Muddəssir”,34; “Şəms”, 3

[152] Bax: “Fəcr”, 4; “Təkvir”, 17; “Muddəssir”, 33

[153] “Zariyat”, 18; “Ali-İmran”, 17

[154] “Təfsiri-Nurus-Səqəleyn”

[155] “Təfsiri-Əl-Mizan”

[156] Bax: “Rəd”, 17

[157] “Ənbiya”, 18

[158] Bax: “Bəqərə”, 185

[159] Bax: “Bəqərə”, 2

[160] “Nəhcül-bəlağə”, x. 176

[161] Bax: “Ənam”, 12

[162] Bax: “Ənbiya”, 107

[163] Bax: “Fəth”, 29

[164] “Təfsiri-Nurus-Səqəleyn”

[165] “Təfsiri-Furqan”

[166] Bax: “Səcdə”, 9

[167] Bax: “Ğafir”, 15

[168] Bax: “Şuəra”, 52

[169] Bax: “Bəqərə”, 87

[170] Bax: “Qədr”, 4

[171] “Təfsiri-Nurus-Səqəleyn”

[172] Bax: “Ənfal”, 31

[173] “Kəhf”, 53; “Furqan”, 12, 13.

[174] “Təfsiri-Tibyan”.

[175] “Mufrədati-Rağib”

[176] “Naziat”, 27

[177] “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

[178] “Təfsire-Əl-mizan”. “Təfsire-Furqan”.

[179] “Furqan”, 32.

[180] “Təfsire-tibyan”; “Təfsire-Furqan”.

[181] “Təfsire-Əbul-Futuh-Razi.”

[182] “Təfsire-Təbəri”. “Təfsire-Əl-mizan”. “Təfsire-Məcməül-bəyan”.

[183] “Təfsire-Məcməül-bəyan”. “Təfsire-nümunə”.

[184] “Təfsire-Dürrül-Mənsur”.

[185] “Təfsire-tibyan”.

[186] “Furqan”, 1. “Nəcm”, 10. “Hədid”, 9. “Zumər”, 36.

[187] “Təfsire-Nurus-səqəleyn”, c 5, s. 361; c. 3, s. 243.

[188] “Hucurat”, 7.

[189] “Təfsire-Məcməül-bəyan”. “Təfsire-Nurus-səqəleyn”. “Təfsire-kəşful-əsrar”. “Təfsire-Dürrül-Mənsur”.

[190] “Kafi”, c. 8, s. 398; “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

[191] “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

[192] “Muntəxəbul-əsər”, s. 485.

[193] “Təfsire-Məcməül-bəyan”.

[194] “Yusuf”, 33.

[195] “Təfsire-Furqan”.

[196] Bax: ayə 19, 21, 22, 26.

[197] Bax: “Yusuf”, 99.

[198] Bax: “Kəhf”, 69.

[199] Bax: “Qəsəs”, 27; “Saffat”, 102.

[200] “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

[201] “Təfsire-kəşful-əsrar.”

[202] “Təfsire-Məcməül-bəyan”.

[203] “Təfsire-nümunə”.

[204] “Yunus”, 15.

[205] “Hud”, 29.

[206] “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

[207] Ənam”, 52.

[208] “Bəqərə”, 25.

[209] Bax: ayə 28.

[210] “Təfsire-Dürrül-Mənsur”.

[211] “Təfsire-kənzud-dəqaiq”.

[212] “Kəhf”, 38.

[213] “Bəqərə”, 19; “Əraf”, 156.

[214] “Yunus”, 24; “Hədid”, 20.

[215] “Təfsire-bürhan”. “Bihar”, c. 74, s. 108; “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

[216] “Muzzəmmil”, 14.

[217] “Vaqiə”, 5, 6.

[218] “Yunus”, 21.

[219] “Yasin”, 12.

[220] “İsra”, 13.

[221] “Təkvir”, 10.

[222] “Casiyə”, 28.

[223] “Kafi”, c. 2, s. 288.

[224] “Təfsire-Əl-mizan”.

[225] “Tur”, 26.

[226] “Təfsire-Nurus-səqəleyn”, c. 3, s. 268.

[227] “Naziat”, 5.

[228] “Ğafir”, 60.

[229] “Bəqərə”, 174; “Ali-İmran”, 77.

[230] “Furqan”, 12.

[231] “İsra”, 81.

[232] “Nəhcül-bəlağə”, x. 1.

[233] “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

[234] Əllamə Şərani “Təfsire-Əbül-Fütuh kitabının haşiyəsində bu yerin Şam və Fələstində olduğunu bildirir.

[235] “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

[236] “Casiyə”, 64; “Səcdə”, 14.

[237] “Şuəra”, 21.

[238] “Qəsəs”, 30.

[239] “Əraf”, 143.

[240] “Təfsire-kəşful-əsrar.”

[241] “Təfsire-Əl-mizan”.

[242] “Təfsire-Əl-mizan”.; “Təfsire-nümunə”; “Təfsire-dürrül-mənsur”.

[243] “Bihar”, c. 86, s. 18.

[244] “Təfsiri-Təbəri” ; “Təfsire-Əbül-Futuh.

[245] “Məhəccətul-beyza”; “Təfsire-Əbul-Futuh”.

[246] “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

[247] “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

[248] “Bihar”, c. 3, s. 282.

[249] “Təfsire-Məcməül-bəyan”.

[250] “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

[251] “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

[252] “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

[253] “Təfsire-Nurus-səqəleyn”. “Kəmalud-dini-Səduq”.

[254] “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

[255] “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

[256] “Həcc”, 41.

[257] Ənam”, 6.

[258] “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

[259] “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

[260] “Təfsire-Nurus-səqəleyn”.

[261] Bax: “Şuəra”.

[262] “Təfsire-nümunə”.

[263] “Təfsire-Lahici”.

[264] Bax: “İsra”, 72.

[265] Bax: “Kəhf”, 104.

[266] “Təfsire-Əbul-Fütuh.”

[267] “Təfsire-Məcməül-bəyan”.

[268] Bax: “Bəqərə”, 90.

[269] “Bəqərə”, 16.

[270] “Bəqərə”, 175.

[271] “Əsr”, 2.

[272] “Nisa”, 119.

[273] “Kəhf”, 103.

[274] “Qariə”, 6, 9.

[275] “Təfsire-Məcməül-bəyan”.

[276] “Təfsire-Dürrül-Mənsur”.

[277] “Təfsire-Məcməül-bəyan”.

[278] “Təfsire-nurus-səqəleyn”.

[279] “Təfsire-Məcməül-bəyan”.

[280] “Təfsire-Məcməül-bəyan”.

[281] “Təfsire-nümunə”.

[282] “Təfsire-Məcməül-bəyan”.

[283] “Təfsire-fi zilalil Quran”.

[284] “Təfsire-nurus-səqəleyn”.

[285] Bax: “Ğafir”, 53. “Nəml”, 16.

[286] “Təfsire-kəbire-Fəxr Razi”

[287] “Təfsire-nurus-səqəleyn”.Geri   İrəli
Go to TOP