A+
A
A-
Mündəricat Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın adı: İnsan həyatında təqlidin rolu
Müəllif: Ustad Misbah Yəzdi
Naşir: Şəhriyar
Çap tarixi: 2008
Səhifələrin sayı: 128
Çap növbəsi: Birinci
Tirajı: 3000
Geri   İrəli


Məsumların fəqihlərə təqlidi zəruri sayıb, siyasətçilərə təqlidə göz yumması mümkünsüzdür. Əvvəla, məsumun göstərişi fiqhi məsələlərlə bağılıdır. İkincisi, təqliddə əqli dəlillərə də ehtiyac var. Ağıl cahilin alimə təqlidini zəruri sayır. Cahil, bilməyən insan istənilən bir sahədə bilmədiklərini alimdən öyrənməlidir. Bu baxımdan da fəqih fətva verirsə ki, xəstə şəxs oruc tutmasın, biz fəqihə tabe oluruq. Amma oruc tutmağın zərərli olub-olmamasını dəqiqləşdirmək üçün həkimə müraciət edirik. Əgər fəqih həm də həkim olsaydı, uyğun suala da özü cavab verərdi.

q) Vasitələr sahəsində təqlid

Təqlid üçün dördüncü sahə vasitələr sahəsidir. Bu vasitələrlə insanlar öz ehtiyaclarını ödəyirlər. Geyim, iş alətləri, dil bu qəbildəndir. Ehtiyaclarımızı təmin etmək üçün bu vasitələrə müraciət etməyə məcburuq. Məsələn, başqa bir millətdən olan şəxslə danışarkən onun dilinə təqlid edib, həmin dildə danışmalı oluruq. Ərəblərlə ünsiyyətdə ərəb dilini, ingilislərlə ünsiyyətdə ingilis dilini bilmək lazım gəlir. Dəyər sayılmayan vasitələrə münasibətdə ehtiyacımızı ödəyə biləcək qarşı tərəfə təqlid edirik. İngilis dilini və yazısını öyrənmək istəyən bir şəxsin təqvalı müəllimə müraciət etməsinə ehtiyac yoxdur. Bu sahədə kafirə də müraciət etmək olar. Əlbəttə ki, ünsiyyət zamanı şəri ölçülər gözlənilməlidir. Demək, ehtiyac duyulan vasitəni əldə etmək üçün insan həmin vasitəyə malik olan tərəfə üz tutur. Biz texniki vasitələr, nəqliyyat vasitələri əldə etmək üçün qeyri-islami ölkələrlə də əlaqə saxlaya bilərik. Çünki əldə etmək istədiklərimiz dəyər yox, vasitədir. Amma bu işdə də siyasi nöqtələr nəzərə alınmalıdır. Məsələn, sionist rejimi kimi təcavüzkar rejimlərlə rabitədən çəkinmək lazımdır.

Qısaca belə deyə bilərik ki, təqlidin yuxarıda qeyd etdiyimiz dörd sahəsinin etiqadlar və dəyərlər bölməsində 1400 il bundan öncə yaşamış Peyğəmbər və məsumlara təqlid etməyimiz zəruridir. Çünki etiqadlar və dəyərlər sabitdir, zaman və məkandan asılı olaraq dəyişmir. Amma üçüncü sahədə, yəni üsullar, taktikalar sahəsində siyasət və sosioloji biliklərə malik məsum canişininə, vəliyyi-fəqihə təqlid etməliyik. Belə bir təqlid məsuma vasitəli təqlid sayılır. Vəliyyi-fəqih (müsəlmanların rəhbəri) fəqih olmaqla yanaşı, siyasət və idarəçilik sahələrində də mütəxəssis olmalıdır. Onun təqvalı və ədalətli olması da zəruridir. Vəliyyi fəqihin mütəxəssis olmadığı sahələrdə onun müşavirlərinin baxışı mötəbərdir. Təqlidin dördüncü sahəsində isə, qeyd etdiyimiz kimi, ehtiyac duyduğumuz vasitələrə malik tərəfə müraciət edə bilərik.

BEŞİNCİ MƏCLİS

DİNƏ ŞÜBHƏ YARADILMASI ÜSULLARINA BİR BAXIŞ

DİNƏ QARŞI ADDIMLAR BİGANƏLƏŞDİRMƏ SİYASƏTİNİN NƏTİCƏSİDİR

Ötən söhbətimizdə Peyğəmbər əhli-beytinin (ə) nümunə seçilməsi və onlara itaət haqqında danışdıq. Cəmiyyətimizdə bu sahə ilə bağlı problem olmasa da, dünyaya hakim baxışlar, təəssüf ki, bizim də cəmiyyətimizə öz təsirini göstərməkdədir. Bu səbəbdən də əqidələrimizi və düşüncə əsaslarımızı dəlillərlə möhkəmləndirməyimizə ehtiyac var. Yalnız bundan sonra dinə münasibətdə yaradılan şübhələr təsirsiz qala bilər. Bu məqsədlə təqlidə münasibətdə ortaya atılan şəkk-şübhələrə, suallara cavab verdik. Qeyd etdik ki, bir qrup şəxs başqalarına təqlidi mənfi dəyərləndirir. Onlar bəhanə gətirirlər ki, insan öz düşüncəsi əsasında qərar çıxarmalı, seçim aparmalıdır. Əgər bu qəbil şübhələr cahil fərdlər tərəfindən ortaya atılsaydı, onları cavablandırmaq asan idi. Amma uyğun addımlar məqsədli şəkildə, dinə zərbə vurmaq məqsədi ilə atılır. Bir qrup insan İslam düşmənləri ilə əl-ələ verərək dini ictimai həyat səhnəsindən sıxışdırıb çıxarmaq məqsədi ilə fəaliyyət göstərirlər. Onlar bu işdə dini həqiqətləri sual altına alır, uyğun dəyərlərə münasibətdə tərəddüd yaradırlar. Böyük Rəhbərlik Məqamı hələ on il bundan öncə uzaqgörənliklə dinə qarşı ideoloji hücumlar barədə xəbərdarlıq edirdi. Həmən vaxt çoxları bu işin əhəmiyyətini dərk etmirdi. Amma bu gün hər birimiz dünya azğınlarının anti-islam fəaliyyətlərinin aşkar nümunələrini müşahidə edirik.

İş bir yerə çatıb ki, cəmiyyətdəki biganəlik ruhu səbəbindən müqəddəsliklər təhqir olunur, məsxərəyə qoyulur. Hətta dini zərurətlər inkar edilir. Cahil bir qadın “bu gün xanım Fatimə bizim üçün nümunə deyil” söylədiyi vaxt İmam buyurmuşdu: “Əgər həmən qadın bu sözü bilərəkdən deyirsə mürtəddir.” Bu qəbil xəbərdarlıqlar bir müddət cəmiyyəti sığortalayırdı. Bu gün isə küframiz sözlər o qədər təkrarlanır ki, qulaqlar buna vərdiş verir, hər hansı reaksiya göstərilmir. Hətta bu qəbil azğın sözləri danışanlar bəzi məsullar tərəfindən himayə olunur!

DİNƏ QARŞI TƏDRİCİ ADDIMLAR

Dini dəyərləri və İslam nizamını aradan qaldırmaq istəyənlər müxtəlif üsullara əl atırlar. Onlar tədricən irəliləyir, öncə cüzi məsələlərə münasibətdə şübhə yaradırlar. Elə ki, həssaslıq zəifləyir və zəmin yaranır, dinin üsullarına hücum edirlər. Biz tədricən küfrə sürüklənən möminin psixologiyasını təhlil etdik. İnsan üçün hər hansı dini hökmü yerinə yetirmək çətin olduqda ona meyl göstərmir, nəfs istəkləri baş qaldırır. Öncə müctəhidin fətvası şübhə altına alınır. Deyirlər ki, müctəhid fətvasında səhvə yol verib. Müctəhidlərin fətvalarındakı fərqi dəlil göstərirlər. Bildirirlər ki, yanılma ehtimalı olan fətvalar mötəbər deyil. Bildirəndə ki, müctəhid öz fətvasında sünnə və məsumların buyuruqlarına əsaslanır, rəvayətləri şübhə altına alırlar. Deyirlər ki, bir çox rəvayətlərin sənədi zəifdir. Müctəhidin istinad etdiyi rəvayət də bu qəbildəndir. Onlara uyğun rəvayətin mötəbərliyi sübuta yetirildikdə məsumun buyuruğunu şübhə altına alırlar. Deyirlər ki, imamın sözünün mötəbərliyinə dəlil nədir? Guya təkcə biz şiələrin imamların buyuruqlarını mötəbər saymağımız şübhə üçün əsas ola bilər.

Hətta uyğun mövzunu təsdiqləyən Quran ayəsi göstərildikdə müctəhidin Quranı düzgün anlamasını şübhə altına alır və deyirlər ki, Quran ayələri müxtəlif cür şərh edilə bilər. Quran ayəsinin düzgün mənalandırıldığını sübuta yetirdikdə Quranın Allah tərəfindən nazil edilməsini şübhə altına alırlar! Bu gün Quranın Allah kəlamı olmadığını iddia edənlər var. Onların nəzərincə, Quran Peyğəmbərin öz yaradıcılığıdır. Onlar Peyğəmbərin səhvə yol verə biləcəyini və buyuruqlarının etibarlı olmadığını iddia edirlər. Quranın Allah kəlamı olduğu sübuta yetirildikdə Allah kəlamının özünü şübhə altına alırlar. Universitet müəllimlərindən biri belə demişdir: “Tutaq ki, Quran Allah kəlamıdır. Əgər yaxşı və pis, düzgün və yalan şərtidirsə, Allah məsləhət bildiyindən yalan deyə bilər!”

Yuxarıda deyilənlər bəşəriyyəti azdırmaq üçün şeytanın qurduğu tələlərdəndir. Şeytan hər yolla insanı küfrə çəkir. Allahın hakimiyyətindən çıxıb şeytanın hökmünə tabe olanlar belə bir pis aqibətə düçar olur. Şeytan ona tabe olanları ardınca çəkir, nəhayətdə cəhənnəmə sürükləyir. Quranda oxuyuruq: “Onun (şeytanın) hakimliyi yalnız onu özünə hakim seçənlər üçündür. Belələri Allaha münasibətdə şərik qoşurlar.”[33] Şeytanın öz planlarını həyata keçirmək üçün əlaltıları var. Onlar Allahın bəndələrini aldadıb haqq yoldan azdırmağa çalışırlar. Şeytan and içir ki, onları birbəbir azdırasıdır.[34]

Böyük Rəhbər buyurmuşdu ki, bu gün gənclərimizin düşüncə və imanı hədəfə alınmışdır, onlara şübhələr təlqin olunur. Bəli, onlar zəruri şərtlərə malik fəqihə təqlidi yersiz saymaqla işə başlayırlar. Nəhayətdə, ayələr və rəvayətlər təhrif olunur. Düşmənlər öz cazibədar fəlsəfələri ilə təfsirə ehtiyaclı ayə və rəvayətləri öz bildikləri kimi yozur, dini müddəaların həqiqətdən uzaq olduğunu bildirirlər. Bir sözlə, öz alçaq niyyətlərinə elmi don geyindirərək gənclərin düşüncə və imanını zəhərləyirlər. Uyğun istiqamətdə fəaliyyətlər sayəsində inanılmayası şəxslər yolundan azdırılmışdır. Öncədən təsəvvür etmək olmazdı ki, bir neçə il ərzində bu qədər dəyişiklik baş verə. Bəli, ayıq olmalı, imanımızı hifz etməliyik. Həm də çalışmalıyıq ki, gənclərimizin düşüncə, əqidə və rəftarları azdırılmasın.

DİN BAŞÇILARINA MÜNASİBƏTDƏ ŞÜBHƏ

Ötən söhbətlərdə dedik ki, təqliddə məqsəd həqiqətə çatmaq deyilsə, insan kimə gəldi üz tutub, kimə gəldi itaət edəsidir. Belə bir təqlid düşüncəsiz və kor-koranədir. Milli qəhrəmanlara, kino aktyorlarına kor-koranə təqlidi misal göstərmək olar. Bu qəbil təqlidlər məzəmmət olunur və insana yaraşmır. Amma həqiqətin kəşfi məqsədilə, cahilin alimə müraciəti ilə müşayiət olunan təqlid ictimai bir zərurətdir və bundan qaçmaq mümkünsüzdür. Bu əsasla Peyğəmbər əhli-beytinin yolunu gedə bilərik. “Təqlid” sözünə münasibətdə “təəssi” sözü müəyyən məhdudiyyətlərə malikdir. Əgər təqlid düşüncə sahəsini də əhatə edirsə, təəssi dedikdə yalnız rəftarda nümunə götürmək nəzərdə tutulur. Peyğəmbər Əhli-beytinə (ə) təəssi, yəni ardıcıllıqda iki şübhə təlqin olunur: Nümunə götürüləsi fərdin rəftarları göz qabağında olmalıdır və 1400 il bundan öncə yaşayanlara ardıcıllıq mümkünsüzdür. İkinci şübhə budur ki, 1400 il bundan öncə yaşayanların dövrü başqa olub və həmin dövrdəki rəftarlar bu günə tətbiq oluna bilməz.

Birinci şübhənin cavabında deyə bilərik ki, Əhli-beytin (ə) rəftarlarını bu gün müşahidə edə bilməsək də, məsuma daha yaxın olanların yolunu gedə bilərik. Bu gün məsumların olmamasının səbəbi və ya imam Mehdinin (ə) qeybə çəkilməsinin illəti onlara münasibətdə zülmə yol verilməsidir. Bəli, məsum yoxsa, ona daha yaxın olanların rəftarını izləmək olar. Amma psixologiyada qəbul olunmuş ideal prinsipinə elmli, təqvalı, mənəviyyatlı nümunələr seçməklə də əməl etmək olar. İkinci bir tərəfdən, biz məsumların buyuruqlarını və həyat yolunu mütaliə etməklə onların yolunu tanıya bilər və rəftarlarını nümunə seçə bilərik.

İkinci şübhəyə münasibətdə deyə bilərik ki, düşmənlər öz məqsədlərinə çatmaq üçün məzəmmət olunmuş təqlidi də meydana çəkirlər. Bəli, onlar təqlid mövzusuna münasibətdə hiyləgərliyə əl atırlar. Quran ata-babalara kor-koranə təqlidi məzəmmət edir. Düşmənlər məsumlara təqlidi də ata-babalara təqlidlə bir sıraya qoymağa cəhd göstərir. Qeyd etməliyik ki, məsumlara təqlid nəinki düzgündür, hətta vacibdir. Çünki məsumlara təqlid əcdadlara təqliddən fərqli olaraq düşüncəyə əsaslanır. Belə bir məqamda müxaliflər məsumların müəyyən rəftarlarını önə çəkərək iddialarını sübuta yetirməyə çalışırlar. Məsələn, iddia edirlər ki, məsumlar çiy kərpicdən ev tikmiş, ağac budaqlarından dam örtüyü hazırlamışlar və bu gün uyğun işi görmək mümkünsüzdür. Hansı ki, məsumların rəftarlarını izləmək dedikdə bu qəbil işlər nəzərdə tutulmur. Amma onlar dediklərini deyirlər. Geyim, məişət əşyaları, tikintiləri bəhanə gətirərək yalnız qərbə üz tutmağı mümkün sayırlar. Onlar məhz belə bir təqlidi təkamül səbəbi kimi təqdim edirlər.

DİNİ PRİNSİPLƏRİN VƏ MƏSUMLARIN HƏYAT YOLUNUN AKTUAL OLMAMASI İDDİASI

Şübhə toxumu səpənlər yersiz misallarla Peyğəmbər və onun Əhli-beytinin (ə) rəftarlarını izləməyin mümkünsüzlüyünü bildirirlər. Onlar deyirlər ki, nəinki təqlid mərcəsi olan alimə təqlid düzgün deyil, hətta imamların da yolunu izləmək düşüncəsizlikdir. Onların nəzərincə, imamların öz dövründə faydalı olan rəftarlar aktuallığını itirmişdir və hazırkı dövrdə səmərəsizdir. Əhli-beytin (ə) yolunun izlənilməsini nəinki faydasız bilir, hətta zərərli sayırlar. Onların nəzərincə, Əhli-beytin (ə) yolu vaxtı ötmüş dərman kimidir və bir kənara qoyulmalıdır. Onlar bu mövzuda məqalələr yazır, çıxışlar edir, imkanları çatan bütün yollarla gəncləri azdırmağa çalışırlar. Əgər bu şeytani təlqinlərin qarşısı alınmasa, uyğun hərəkətlər mədəniyyət formasına düşüb dini dəyərlər üçün təhlükə yaradar.

Hər halda bu qəbil şübhələrə cavab verilməlidir. Araşdırılmalıdır ki, dini dəyərlər zaman ötdükcə gücdən düşür, yoxsa yox? Aydınlaşdırılmalıdır ki, Əhli-beytin (ə) rəftarları zaman ötdükcə aktuallığını itirirmi? Düşmənin Əhli-beytlə (ə) bağlı göstərdiyi misallar İslam alimləri tərəfindən də eyni münasibətlə qarşılanır. Heç bir fəqih iddia etmir ki, bugünkü müsəlmanlar evini palçıqdan tikməli, ağac budaqları ilə dam örtüyü qurmalıdır. Amma düşmənlərdən fərqli olaraq İslam alimləri Əhli-beytin (ə) rəftarlarını iki yerə bölür və bir qrup rəftarların izlənilməsini zəruri sayır. Heç bir insan dəlil göstərmədən iddia edə bilməz ki, hansı rəftarlar izlənilməli, hansılar bir kənara qoyulmalıdır.

Bəzi cahillər fəqihlərin şərait dəyişdikcə müəyyən hökmləri dəyişdiyini görüb, iddia edirlər ki, İslam alimləri Allahın hökmünü dəyişir! Onların nəzərincə, fəqihlər bəşəriyyətin müəyyən hökmləri qəbul etmədiyini görüb onları dəyişir və gələcəkdə bütün haramlar halal sayılasıdır!

Yaxınlarımızdan biri bir neçə il xaricdə yaşamışdı. O öz müsəlman məmləkətinə qayıtdıqda təəccüblə deyirdi: “Hələ də filan işlər halal edilməyib?” Ona elə gəlirdi ki, zaman ötdükcə haramlar halal olur, dini hökmlər dəyişdirilir. Belə bir təsəvvürü yaradan qərb mədəniyyəti qarşısında təslimçilik, bir növ kilsə düşüncəsidir. Məsihi keşişləri dini göstərişlərə münasibət baxımından İslam alimlərindən çox fərqlənir. Biz fəqihlərə və təqlid mərcələrinə din sahəsində mütəxəssis kimi baxırıq. İnanırıq ki, onlar ayə və rəvayətləri başqalarından daha yaxşı anlayır və daha düzgün nəticə çıxarır. Qərbdə isə kilsəni ixtiyar sahibi bilirlər. Məsihilər elə düşünür ki, kilsə istədiyi hökmü verə bilər, Allahın hökmünü dəyişə bilər. Qərb mədəniyyətinin təsiri altında olanlar dini məsələlərə də kilsə prizmasından baxırlar.

Onların nəzərincə, müsəlmanlar haramı halal edə bilən alimlərə təqlid edir. Onlar anlamırlar ki, ilahi hökmləri dəyişmək şirk kimi böyük günahdır. Allah hökmünü dəyişmək istəyən Allaha şərik qoşmuş kimidir. Bu mövzuda Quranın sərt buyuruqları var. Allah-taala hətta öz peyğəmbərini belə bir işə görə bağışlamayacağını bildirir. Quranda oxuyuruq: “Əgər o (peyğəmbər) bizim adımızdan yalan söyləsə, ondan bərk yapışar, ürək damarını qırarıq.”[35] Onlar təqlid mərcəsinin Allah hökmünü dəyişməsi kimi xam bir xəyalla ictimai rəyi dəyişməyə, ruhaniləri bu rəyin təsiri altına salmağa çalışırlar. Guya ruhanilər xalqın bəyənmədiyi hökmləri dəyişməli, hamıya sərfəli hökmlər verməlidirlər.

Bu şübhəni yaymaqda məqsəd budur ki, insanlar Əhli-beyt (ə) rəftarlarının izlənilməsini mümkünsüz saysınlar. Guya Əhli-beytin (ə) rəftarlarını nümunə götürmək mümkünsüzdür, xanım Fatimə (s) qadınlara nümunə ola bilməz. Bir sözlə, biz idealları qərbdə axtarmalıyıq. Bir çox müsəlmannümalar da bir müddət qərbdə yaşadıqdan sonra ölkəsinə qayıdıb, özünü ideal kimi aparır. Onlar din rəhbərlərinə iqtidanın yetərsizliyini önə çəkməklə kifayətlənmir, dini hökmlərə də əl atırlar. İddia edirlər ki, bir çox İslam hökmlərinə hazırda əməl etmək mümkünsüzdür. Guya oğrunun əlini kəsmək, günahkarı qamçılamaq olmaz.

Bir vaxt universitetlər işini dayandırmışdı. İmam rahil göstəriş verdi ki, universitetdə islahatlar aparılsın, hövzə (dini elmi mərkəz) universitet müəllimləri ilə həmkarlıq etsin. Bu istiqamətdə fəaliyyətlər göstərildi, hövzə və universitet arasında həmkarlıq qurumu təsis olundu. Hövzə ustadları ilə universitetin etiqadlı müəllimləri universitet üçün münasib proqramlar hazırlamalı idilər. Dərsliklərə əl gəzdirilməli, islahatlar aparılmalı idi. Müəllif də həmin qurumla həmkarlıq edirdi. Yığıncaqlardan birində qərara gəldik ki, Tehran universitetinin ruhani libaslı doktorlarından birinə müraciət edək. Ondan xahiş edək ki, bu qurumla həmkarlıq etsin və islami hüquq dərsliyi hazırlansın. Düşünürdük ki, o bizim təklifimizi həvəslə qəbul edəcək. Qurum Şəhid Behişti adına universitetdə fəaliyyət göstərirdi. Həmin şəxs dəvət edildi və oraya gəldi. Öncə müqəddimə olaraq mən danışdım. Bildirdim ki, İslam prinsipləri əsasında universitetə tədris proqramı hazırlanmalıdır. Hüquq sahəsinin İslam hökmlərinin ayrılmaz tərkibi olduğunu nəzərə alıb islami hüquq dərsliyi hazırlanmalıdır. Həmin şəxs öncə təşəkkür etdi və dedi: “Hələ də bəzi axundlar elə düşünürlər ki, insanı qamçılamaq olar.” Onun bu sözləri bizi heyrətə gətirdi. Düşündük ki, gör kimi həmkarlığa çağırmışıq! Ədəb qaydalarını gözləyib yığıncağı birtəhər başa vurduq.

KÜFR VƏ MÜRTƏDLİK TƏZAHÜRLƏRİ İLƏ MÜBARİZƏ

Böyük alimlərdən birinin yaxın qohumu məsul bir vəzifə daşıdığı halda belə demişdi: “Bizim azadlığımızı təmin etməyəcək dini rədd edirik!” O, azadlığı nədə görürdü? Bu barədə demişdi: “Azadlıq odur ki, xalq istədiyi vaxt İslam hökmlərini səhnədən çıxarsın!” Belə çıxırdı ki, onlar İslamı qəbul edərkən onun kökünü qazmaq ixtiyarını özlərində saxlayırdılar. Əgər İslam onlara belə bir icazə vermirdisə, demək bütünlüklə səhnəni tərk etməli idi. İslamın hüquqi əsaslarını, təyin etdiyi cəza növlərini məsxərəyə qoyanlar, "başqa yol varsa oğrunun əli kəsilməməlidir" deyənlər küfr tribunasından çıxış edir. Şəriətdə nəzərdə tutulmuş cəza növləri Quranın dəyişməz hökmlərindəndir və onları inkar edən imandan çıxmışdır. Küfrlə iman arasında çox az ara var. İmanlı bir insan bir anda küfr cəbhəsinə qatıla bilər. Rəvayətlərə əsasən, dünyanın sonlarında bu qəbil hadisələr çox baş verəsidir. İmam Sadiq (ə) son dövrün insanları haqqında buyurur: “İnsan sübh mömin olar, axşam kafir!”[36]

Hələ biz uşaq olan vaxt minbərdən deyilərdi ki, dünyanın sonlarında din saxlamaq əldə qızdırılmış dəmir saxlamaq kimi çətin olar. Həmin vaxtlar bunu təsəvvür etmək çətin idi. Təəccüb edirdik ki, Allaha inanmaq, dindarlıq, namaz və oruc necə olur əldə od saxlamağa bənzədilir? Uzun illər deyilənləri anlamadıq. Bu günsə deyilənləri gözümüzlə görürük. Müsəlman ölkəsində 100 minlərlə nəşr olunan qəzet və jurnallarda islami dəyərlər inkar olunur. Dini hökmlər məsxərəyə qoyulduğu bir vaxt kimsə səsini çıxarmır. Elə düşünməyin ki, bəzi üzdəniraq qələm sahibləri məsum imamları və dini hökmləri məsxərəyə qoymaqla əl çəkəcək. Əgər belələri edam olunmasa, növbəti il onların sayı bir neçə dəfə artacaq. Onlar dünya imperialistlərinin təsiri və təşviqi ilə müqəddəsliklərə hücum edirlər.

Nigeriya 100 milyondan çox əhalisi olan Afrika ölkəsidir. Orada əhalinin əksəriyyəti müsəlman olsa da, hakimiyyət məsihilərin əlindədir. Qoca İngiltərə imperializmi xeyli pul xərcləyərək həmin ölkədə gözəllik müsabiqəsi keçirmək qərarına gəldi. Dünyanın əksər ölkələrindən əxlaqsızlar dəvət olundu. Öncə belə bir mərasimin keçirilməsi üçün ictimai rəyi öyrənməyə çalışdılar. Məsihi bir yazıçıya İslam dəyərlərini şübhə altına almaq tapşırıldı. Amma qeyrətli Nigeriya xalqı ayağa qalxıb bu çirkin işlərə yox dedi və yüzlərlə müsəlman şəhadətə yetdi. Orada baş verənləri dünyanın informasiya vasitələri işıqlandırdılar. Qeyd etməliyik ki, Nigeriyada dövlətin himayəsində olan islami qurumlar yoxdur və yalnız xalq dini dəyərləri müdafiə edir. Nigeriyada dini plüralizm də rəvac tapmayıb. Bu səbəbdən müsəlmanlar sözünü deyə bilir. Amma ciddi islami qurumlara malik müsəlman bir məmləkətdə iş bir yerə çatır ki. azğınlar mətbuatda və çıxışlarında islami dəyərlərə qarşı çıxır, İslam maarifini məsxərəyə qoyurlar. Hətta bəzi məsullar bu qəbil işlərə göz yumur və deyirlər: “Gərək belə deməyəydi!” Bu münasibət davam edərsə, vay halımıza!

Şübhəsiz ki, dini müqəddəsliklərə şeytani hücumlara münasibətdə hər birimiz məsuliyyət daşıyırıq. Məsuliyyət ilk növbədə ruhanilərin üzərinə düşür. Əhli-beyt (ə) məktəbi ilə tanış olanların vəzifəsi daha ağırdır. Onlar İslam və şiəliyin müdafiəsinə qalxmalıdır. Bugünkü sükut sabahkı cavab üçün də yükdür. Müsəlman xalq və İslam hökuməti vəzifəsinə əməl etməlidir. Hamımızın müştərək vəzifələri var. Ruhanilərin isə vəzifəsi daha ağırdır. Biz şübhələri məntiqi baxımdan cavablandırmalı, dini etiqadların müdafiəsinə qalxmalıyıq.

ALTINCI MƏCLİS

AĞIL VƏ VƏHYƏ İTAƏT MÖVZUSU

TƏQLİDDƏ AĞILIN ROLU VƏ DÜZGÜN NÜMUNƏ SEÇİMİ

Tərbiyə prosesində müəyyən şərtlər daxilində nümunə seçilməlidir. Bu istiqamətdə müəyyən şübhələrə cavab verdik. Bu gün tez-tez təkrarlanan şübhələrdən biri budur ki, insan düşüncə sahibidir və düşüncə sahibi olan kəs başqalarına təqlid etməməlidir. Guya ağıllı insan təqlid edə bilməz. Təqlid meymuna xas işdir. Qeyd etdik ki, bu şübhəni yayanlar məqsədlərinə çatmaq üçün həqiqətən də qəbul olunmayan təqlidi zəruri təqlidə qarışdırırlar. Biz də deyirik ki, hər sahədə təqlid etmək olmaz və təqlidin şərtləri var. Onlar isə İslamın məzəmmət etdiyi təqlidləri ünvan seçərək faydalı təqlidləri şübhə altına alırlar. Sonda bildirirlər ki, peyğəmbərlərə də təqlid etmək düzgün deyil və insan öz düşüncəsini dinləməlidir.

Bu mövzuda kitablar da çap olunmuşdur. Bəzi ziyalınümalar iddia edirlər ki, Quranda həqiqətdən uzaq bəyanatlar var. Bu qəbil iddiaların arxasında ciddi elmi dəlillər dayanmalıdır. Əgər dəlillər olsa, deyilənləri qəbul edərik. Amma dəlillər yoxdur və biz uyğun cəfəngiyyatları rədd edirik. İstənilən bir halda İslam və Əhli-beyt (ə) maarifinin daşıyıcısı olaraq uyğun şübhələri cavablandırmağa borcluyuq.

Qeyd etdik ki, müxaliflər kor-koranə, məzəmmət olunmuş təqlidi əldə əsas tutaraq bütün təqlid mövzusuna hücuma keçirlər. Deyirlər ki, insan yalnız öz ağlına müraciət etməlidir. Biz cavab olaraq bildirdik ki, həqiqətən də, qəbul olunmayası təqlidlər var. Quran bu qəbil təqlidləri məzəmmət edir. Amma elə təqlid sahələri də var ki, nəinki zərərsizdir, hətta vacibdir. Onlar ağıldan dəm vururlar. Amma ağılın təsdiqlədiyi təqlidlər var. İddia edirlər ki, bir şeyin düzgün və ya səhv olması ağılla müəyyənləşməlidir. Bəli, İslamın vacib saydığı təqlid ağıl tərəfindən təsdiqlənir. Bu qəbil təqlid ağıl əsasında zəruri sayılmışdır. İslam məqam, vəzifə, var-dövlət, ad-san qazanmağa xatir təqlidi məzəmmət edir və düşüncəsizlik sayır. Quran bu qəbil təqlidləri məzəmmət edərək buyurur: “Onlara Allahdan nazil edilənə itaət edin söylənildikdə deyərlər: “Öz atalarımızdan qalana itaət edərik.” Əgər ataları bir şeyi dərk etməyibsə, doğru yolu getməyibsə (yenə də onların yolunu izləyəcəklər)?”[37]

“Zuxruf” surəsinin 24-cü ayəsində oxuyuruq: “(Peyğəmbər) dedi: “Sizə atalarınızın sitayiş etdiyindən daha çox hidayət edənini gətirsəm necə?” Dedilər: “Biz sizinlə göndəriləni inkar edirik.” Bu ayələrdə əcdadlara təqlid ona görə məzəmmət olunur ki, onların ağıla zidd rəftarlarına təqlid edilmişdir. Amma onlar ata-babalarının rəftarları ağıl və məntiqə zidd olsa da onların yolunu gedirdilər. Bu səbəbdən də Quran həmin insanları düşüncəyə itaətə çağırır. Ağılın təsdiqləmədiyi istənilən bir rəftar tərk edilməlidir. Quran uyğun zümrəni məzəmmət edərək bildirir ki, onlar daha sağlam, daha düzgün yolla rastlaşdıqları zaman da əcdadlarının yolundan əl çəkmir, insanları rahat buraxmırlar. Hansı ki, belə bir münasibət ağıl və məntiqə ziddir. Ağıl insanı dəvət edir ki, doğru yola aparan məsləki seçsin. Hansı ki, əcdadların qınanan yolu məntiqdən uzaq idi, sübuta yetirilmirdi. Bəli, onlara itaət etmək olmazdı. Əcdadlara təqlid, onların əməlləri ağıla uyğun olsa belə qəbuledilməzdir. Quran insanlara mötəbər dəlillərə malik yolu tutmağı tövsiyə edir. Əcdadların getdiyi yol əsassızdırsa onu qəbul etməyin. Peyğəmbərlər insanlara ağılın təsdiqlədiyi bir yol təqdim edirlər və bu yolu qəbul etmək lazımdır. Bu dəvətə boyun əyməyənlər ağıllarını ayaq altına almışlar. Bu qəbil insanlar cəhənnəm odu ilə görüşə hazırlaşmalıdır.

Ağıl düzgün təqlidi zəruri sayır və ona çağırır. Təqlidə çağırış əsassız deyil. Təəssüf ki, könlümüzə yatan işlərdə təqlidi qəbul edir, həvəsimiz olmayan məqamlarda onu rədd edirik.

AĞILIN TƏSİR DAİRƏSİ

Araşdırmalarımızdan aydın oldu ki, insan ilk addımda ağlına müraciət etməli və onun hökmünü dinləməlidir. Nəzərdə tutmuruq ki, insan yalnız həqiqəti isbat olunmuş ciddi dəlillərə malik addımlar atmalıdır. Müəyyən izahatlardan sonra istənilən bir düşüncə sahibinin qəbul edəcəyi dəlil kifayət edir. Təəssüf ki, bu gün ehtimallar, təxəyyüllər, nəfsani həvəslər də düşüncə məhsulu kimi təqdim olunur. Demək, ayrı-ayrı insanlar ağıl haqqında fərqli təsəvvürlərə malikdir. Hansı ki, əqli dəlilə malik bir təklifə münasibətdə ixtilaf olmamalıdır. Yalnız ağılın təsdiqləmədiyi işlərdə ixtilaf təbiidir. Sağlam ağılın xeyir saydığı addım qəbul olunmalı, bəla saydığı addım rədd edilməlidir.

Bəzən nəticə çıxarmaq üçün təkcə ağıl bəs etmir. Hissi, mənəvi, ictimai işlər arasında belələri çoxdur. Məsələn, ağıl müəyyənləşdirə bilməz ki, bir evin daxilində nələr baş verir. Bunu təyin etmək üçün hiss üzvlərinin iştirakına ehtiyac var. Bizdən soruşurlar ki, Makedoniyalı İsgəndər nə vaxt yaşayıb? Quranda adı çəkilən Zülqərneyn həmin İsgəndərdirmi? Bu suallara ağıl cavab verə bilməz. Uyğun sualları cavablandırmaq üçün tarixi məlumatlara ehtiyac var. Təbiət elmlərinin də bir çox sualları ağıl tərəfindən cavablandırılmır. Məsələn, ağıl müəyyənləşdirə bilməz ki, hansı dərman hansı xəstəliyə faydalıdır. Başqa bir misal: İlahi dinlərdə bildirilir ki, Allah mələk adlı mövcudlar yaratmışdır. Cəbrail, Mikail, İsrafil və Əzrail adlı dörd yaxın mələk var. Məgər ağıl onların varlığını sübuta yetirə bilərmi? Ağıl sübut edə bilməz ki, Allah neçə peyğəmbər göndərib. Demək, ağıl bir çox məsələlərdə mühakimə aparmaq gücündə deyil. Dini hökmlərin, əxlaqi və ictimai qanunların tənzimlənməsi ağılın işi deyil. Məsələn, ağıl müstəqil şəkildə oğurluq edən insana cəza təyin edə bilməz.Geri   İrəli
Go to TOP