A+
A
A-
Mündəricat Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın adı: Din təlimləri 1 (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik)
Müəllif: İsmayıl Əhmədov
Naşir: Şəhriyar
Çap tarixi: 2006
Səhifələrin sayı: 144
Çap növbəsi: Birinci
Tirajı: 2000
Geri   İrəli


«[Ey müsəlmanlar!] Beləliklə də sizi orta [ədalətli və seçilmiş] bir ümmət etdik ki, insanların əməllərinə [qiyamətdə] şahid olasınız...»[462]

Başqa bir ayədə deyilir:

«[Ey müsəlmanlar!] Siz insanlar üçün zahirə çıxarılmış ən yaxşı ümmətsiniz...»[463]

Ayə söz və əməldə başqalarına nümunə olan ümmətə dəlalət edir. Elə bir ümmət ki, etdiyi tövsiyə və nəsihətləri məntiqi, rəftar və davranışları isə ədalətli olsun.

Imam Sadiq (ə) öz səhabələrinə tövsiyə edərək buyurardı:

Insanları danışıqsız hidayət edin.

Yə᾽ni, öz əməllərinizlə onlara nümunə olun.

Deyilən hər bir söz yalnız o zaman öz həqiqi dəyərini tapa bilər ki, insanın gözəl əməlləri ilə uyğun olsun. Bəs əgər islamın günbəgün ucalmağını, müsəlmanların vüqarlı və başı uca olmalarını və başqalarının islama meyl etmələrini istəyiriksə, bu müqəddəs dinin ruhunu özümüzdə yaşadıb öz əməllərimizlə başqalarına nümunə olmalıyıq. Әks təqdirdə, qeyri müsəlmanlar bir-birimizlə ixtilafda olduğumuzu və aramızda hökm sürən soyuqluğu görüb islam və Qur᾽ana qarşı e᾽tinasız olar, müsəlman ümmətindən uzaq düşərlər. Digər tərəfdən də islam və müsəlmanların təfriqə və ixtilafa düçar olmasını istəyən bə᾽zi mənfur ünsürlər islamın zəifləməsi və ümmətin müxtəlif təriqət və zümrələrə bölünməsi üçün əllərindən gələni əsirgəməzlər.

Islam dinindəki münasibətlərin ən başlıca hədəflərini ixtisarla üç hissəyə bölmək olar:

1. Islam ümmətinin şərafət və iqtidarının qorunub saxlanılması və müsəlmanlar arasında birlik və həmrə᾿yliyə nail olmaq;

2. Nümunəvi əxlaq və davranışa yiyələnməklə digər ümmətlərin islama də᾽vət olunmalarında göstərilən səy və cəhdlər;

3. Mö᾽minlərin dünya və axirət səadətinə nail olmaları üçün qarşılıqlı həmkarlıq göstərmələri.

Bütün bunlara müsəlmanların qarşılıqlı hörmət və səmimi münasibətləri nəticəsində nail olmaq olar.

BIRINCI CILDIN SONU[1] Bəqərə-43.

[2] Vəsailuş-şiə, 8-ci cild, 293-cü səh.

[3] Bəqərə-43.

[4] Həcc-41.

[5] Ali Imran-103.

[6] Әl-həqaiq, səh-318.

[7] Ehyaul-ulum—ədəb-ərkan və ünsiyyət fəsli.

[8] Musnəd-Әhməd ibni Hənbəl, 4-cü cild səh.386.

[9] Biharul-ənvar, 69-cu cild, səh-242.

[10] Ibrahim-7.

[11] Nisa-144.

[12] Mumtəhinə-1.

[13] Әt-tərğib vət-tərhib, 3-cü cild səh-316.

[14] Biharul-ənvar, 74-cü cild, səh-3.

[15] Biharul-ənvar, 74-cü cild, fəsil-1.

[16] Biharul-ənvar, 74-cü cild, səh-6.

[17] Biharul-ənvar, 74-cü cild, səh-6.

[18] Әt-tərğib vət-tərhib, 3-cü cild, səh-327.

[19] Kənzul-ummal.

[20] Biharul-ənvar, 74-cü cild səh-61

[21] Kənzul-ummal.

[22] Biharul-ənvar, 74-cü cild, səh-61.

[23] Biharul-ənvar, 74-cü cild, səh-39, Üsuli-kafi, 2-ci cild, səh-158

[24] Nəhcül-bəlağə, 23-cü xütbə.

[25] Biharul-ənvar, 74-cü cild.

[26] Biharul-ənvar, 74-cü cild-«Qohum-əqrəba ilə gözəl əlaqə» fəsli.

[27] Biharul-ənvar, 74-cü cild.

[28] Biharul-ənvar, 74-cü cild.

[29] «Ehyaul-ulum»-qohum əqrəba ilə əlaqə və ünsiyyət fəsli.

[30] Biharul-ənvar, 74-cü cild.

[31] Biharul-ənvar, 74-cü cild.

[32] Biharul-ənvar, 74-cü cild.

[33] Bəqərə-27.

[34] Biharul-ənvar, 73-cü cild.

[35] Biharul-ənvar, 74-cü cild.

[36] Biharul-ənvar, 69-cu cild, 38-ci fəsil, 11-ci hədis.

[37] Kənzul-ummal, 24913-cü xütbə.

[38] Biharul-ənvar, 74-cü cild, «Qonşuların hüququ» fəsli.

[39] Biharul-ənvar, 74-cü cild.

[40] Biharul-ənvar, 14-cü cild.

[41] Biharul-ənvar, 74-cü cild, «Qonşunun hüququ» fəsli.

[42] Mizanul hikmə 64-cü fəsil.

[43] Biharul-ənvar 82-ci cild, Әzadarlıq və Matəm fəsli.

[44] Biharul-ənvar, 74-cü cild, 1-ci fəsil.

[45] Ğurərul-hikəm.

[46] Ğurərul-hikəm.

[47] Biharul-ənvar, 74-cü cild.

[48] Üsuli-kafi, 2-ci cild.

[49] Biharul-ənvar, 43-cü cild, 3-cü fəsil.

[50] Vəsailuş-şiə, 8-ci cild, səh.487.

[51] Kənzul ummal, 24929-cu hədis.

[52] Biharul-ənvar, 77-ci cild, 7-ci fəsil.

[53] Biharul-ənvar, 74-cü cild, 9-cu fəsil.

[54] Biharul ənvar, 71-ci cild, 92-ci fəsil.

[55] Üsuli-kafi, 2-ci cild.

[56] Üsuli-kafi, 2-ci cild.

[57] Biharul ənvar, 71-ci cild, 92-ci fəsil.

[58] Biharul ənvar, 71-ci cild, 92-ci fəsil.

[59] Həmin mənbə.

[60] Həmin mənbə.

[61] Həmin mənbə.

[62] Həmin mənbə.

[63] Ali Imran surəsi, ayə 159.

[64] Biharul ənvar, 16-cı cild, 9-cu fəsil, 35-ci hədis.

[65] Biharul ənvar, 71-ci cild.

[66] Ğurərul-hikəm.

[67] Ğurərul-hikəm.

[68] Biharul ənvar, 71-ci cild.

[69] «Mizanul-hikmət», 1115-ci fəsil.

[70] Ğurərul-hikəm.

[71] Ğurərul-hikəm.

[72] Ğurərul-hikəm.

[73] Ğurərul-hikəm.

[74] «Mizanul-hikmət», 1115-ci fəsil.

[75] Maidə surəsi 54.

[76] Biharul ənvar, 18-ci cild, 4-cü fəsil, 2-ci hədis.

[77] Kənzul-ummal, 3-cü cild, səh.113, 5137-cü hədis.

[78] Mişkatul-ənvar, 226-cı səhifə.

[79] Biharul ənvar, 59-cu cild, 23-cü fəsil, 50-ci hədis.

[80] Biharul ənvar, 75-ci cild, 51-ci fəsil, 11-ci hədis.

[81] Biharul ənvar, 75-ci cild, 51-ci fəsil, 11-ci hədis.

[82] Biharul ənvar, 75-ci cild, 51-ci fəsil, 11-ci hədis.

[83] Biharul ənvar, 78-ci cild, 29-cu fəsil, 1-ci hədis.

[84] Biharul ənvar, 73-cü cild, 122-ci fəsil, 58-ci hədis.

[85] Biharul ənvar, 72-ci cild, 94-cü fəsil, 57-ci hədis.

[86] Biharul ənvar, 71-ci cild, 63-cü fəsil, 11-ci hədis.

[87] Biharul ənvar, 75-ci cild 51-ci fəsil, 20-ci hədis.

[88] Biharul ənvar, 2-ci cild, 17-ci fəsil, 20-ci hədis.

[89] Biharul ənvar, 14-cü cild, 21-ci fəsil, 17-ci hədis.

[90] Ğürərul-hikəm, 3-cü cild, 327-ci səh.

[91] Biharul ənvar, 75-ci cild, 51-ci fəsil, 11-ci hədis.

[92] Biharul ənvar, 77-ci cild, 14-cü fəsil, 1-ci hədis.

[93] Kənzül-ümmal, 3-cü cild, 110-cu səhifə, 5722-ci hədis.

[94] Biharul ənvar, 41-ci cild, 105-ci fəsil, 5-ci hədis.

[95] Isra-34.

[96] Maidə-1.

[97] Səf 2-3.

[98] Tövbə-4.

[99] Biharul ənvar, 74-cü cild, 2-ci fəsil, 46-cı hədis.

[100] Nəhcul Bəlağə, Malik Әştərin Әhdnaməsi.

[101] Mu᾽minun-8.

[102] Biharul-ənvar, 77-ci cild, 7-ci fəsil, 1-ci hədis.

[103] Biharul-ənvar,17-ci cild, 14-cü fəsil, 11-ci hədis.

[104] Bəqərə-177.

[105] Məryəm-54.

[106] Biharul-ənvar, 74-cü cild, 16-cı fəsil, 7-ci hədis.

[107] Biharul-ənvar, 75-ci cild, 47-ci fəsil, 21-ci hədis.

[108] Tövbə-1.

[109] Biharul-ənvar, 72-ci cild, 106-cı fəsil, 6-cı hədis.

[110] Biharul-ənvar, 75-ci cild, 47-ci fəsil, 21-ci hədis.

[111] Üsuli-kafi, 2-ci cild, 362-ci səh, 1-ci hədis.

[112] Biharul-ənvar, 2-ci cild, 558-ci fəsil.

[113] Biharul-ənvar, 73-cü cild, 132-ci fəsil, 4-cü hədis.

[114] Mustədrək, 12-ci cild, 53-cü fəsil, 13376-cı rəvayət.

[115] Ğurərul-hikəm, 2-ci cild, 31-ci səh.

[116] Ğurərul-hikəm, 2-ci cild, 155-ci səh.

[117] Biharul-ənvar, 73-cü cild, 132-ci fəsil, 15-ci hədis.

[118] Mustədrək, 12-ci cild, 53-cü fəsil, 13376-cı rəvayət.

[119] Biharul-ənvar, 33-cü cild, 29-cu fəsil, 707-ci hədis.

[120] Mustədrək, 12-ci cild, 53-cü fəsil, 13376-cı rəvayət.

[121] Biharul-ənvar, 73-cü cild, 132-ci fəsil, 20-ci hədis.

[122] Mustədrək, 12-ci cild, 53-cü fəsil, 13376-cı rəvayət.

[123] Biharul-ənvar, 73-cü cild, 132-ci fəsil, 33-cü hədis.

[124] Ğurərul-hikəm, 4-cü cild, 274-cü səh.

[125] Biharul-ənvar, 77-ci cild, 7-ci fəsil, 1-ci hədis.

[126] Biharul-ənvar, 78-ci cild, 22-ci fəsil, 1-ci hədis.

[127] Biharul-ənvar, 71-ci cild, 89-cu fəsil, 6-cı hədis.

[128] Biharul-ənvar, 68-ci cild, 27-ci fəsil, 17-ci hədis.

[129] Biharul-ənvar, 22-ci cild, 12-ci fəsil, 30-cu hədis.

[130] Biharul-ənvar, 13-cü cild, 11-ci fəsil, 42-ci hədis.

[131] Tövbə-73.

[132] Fəth-29.

[133] Ali Imran-134.

[134] Fussilət 34-35.

[135] Nurul həqiqə və nurul hədiqə, 213-cü səh.

[136] Biharul-ənvar, 71-ci cild, 93-cü fəsil, 32-ci hədis.

[137] Biharul-ənvar, 78-ci cild, 16-cı fəsil, 140-cı hədis.

[138] Biharul-ənvar, 71-ci cild, 93-cü fəsil, 35-ci hədis.

[139] Biharul-ənvar, 77-ci cild, 8-ci fəsil, 1-ci hədis.

[140] Ğurərul-hikəm, 1-ci cild, səh.227.

[141] Biharul-ənvar, 71-ci cild, 93-cü fəsil, 68-ci hədis.

[142] Ğurərul-hikəm, 5-ci cild, 451-ci səh.

[143] Biharul-ənvar, 78-ci cild, 27-ci fəsil, 2-ci hədis, 362-ci səh.

[144] Biharul-ənvar, 69-cu cild, 38-ci fəsil, 44-cü hədis.

[145] Biharul-ənvar, 73-cü cild, 132-ci fəsil, 11-ci hədis.

[146] Biharul-ənvar, 7-ci cild, 15-ci fəsil, 62-ci hədis.

[147] Biharul-ənvar, 75-ci cild, 66-cı fəsil, 10-cu hədis.

[148] Biharul-ənvar, 71-ci cild, 93-cü fəsil, 55-ci hədis.

[149] Biharul-ənvar, 78-ci cild, 19-cu fəsil, 2-ci hədis.

[150] Biharul-ənvar, 71-ci cild, 93-cü fəsil, 13-cü hədis.

[151] Məhəccətul-bəyza, 5-ci cild, 313-cü səh.

[152] Biharul-ənvar, 75-ci cild, 66-cı fəsil, 4-cü hədis.

[153] Ali Imran-134.

[154] Nur-22.

[155] Təğabun-14.

[156] Kənzul-ummal, 3-cü cild, 373-cü səh. 7005-ci xütbə.

[157] Kənzul-ummal, 3-cü cild, 376-cı səh. 7019-cu xütbə.

[158] Biharul-ənvar, 71-ci cild, 93-cü fəsil, 5-ci hədis.

[159] Biharul-ənvar, 75-ci cild, 81-ci fəsil, 74-cü hədis

[160] Biharul-ənvar, 71-ci cild, 93-cü fəsil, 6-cı hədis.

[161] Biharul-ənvar, 71-ci cild, 94-cü fəsil, 3-cü hədis.

[162] Şura-40.

[163] Zuxruf-89.

[164] Hicr-85.

[165] Biharul-ənvar, 71-ci cild, 93-cü fəsil, 56-cı hədis.

[166] Biharul-ənvar, 71-ci cild, 93-cü fəsil, 76-cü hədis.

[167] Biharul-ənvar, 74-cü cild, 28-ci fəsil, 41-ci hədis.

[168] Biharul-ənvar, 71-ci cild, 93-cü fəsil, 62-ci hədis.

[169] Biharul-ənvar, 77-ci cild, 15-ci fəsil, 40-cı hədis.

[170] Ә᾽nam-152.

[171] Nisa-135.

[172] Maidə-8.

[173] Biharul-ənvar, 75-ci cild, 35-ci fəsil, 1-ci hədis.

[174] Biharul-ənvar, 75-ci cild, 35-ci fəsil, 5-ci hədis.

[175] Biharul-ənvar, 75-ci cild, 35-ci fəsil, 25-ci hədis.

[176] Biharul-ənvar, 75-ci cild, 35-ci fəsil, 21-ci hədis.

[177] Biharul-ənvar, 69-cu cild, 38-ci fəsil, 89-cu hədis.

[178] Biharul-ənvar, 74-cü cild, 38-ci fəsil, 36-cı hədis.

[179] Biharul-ənvar, 67-ci cild, 14-cü fəsil, 37-ci hədis.

[180] Biharul-ənvar, 74-cü cild, 10-cu fəsil, 41-ci hədis.

[181] Biharul-ənvar, 75-ci cild, 59-cu fəsil, 12-ci hədis.

[182] Biharul-ənvar, 7-ci cild, 8-ci fəsil, 83-cü hədis.

[183] Biharul-ənvar, 7-ci cild, 8-ci fəsil, 83-cü hədis.

[184] Biharul-ənvar, 75-ci cild, 59-cu fəsil, 19-cu hədis.

[185] Biharul-ənvar, 74-cü cild, 10-cu fəsil, 28-ci hədis.

[186] Biharul-ənvar, 16-cı cild, 10-cu fəsil, 2-ci hədis.

[187] Biharul-ənvar, 71-ci cild, 80-cı fəsil, 18-ci hədis.

[188] Biharul-ənvar, 76-cı cild, 106-cı fəsil, 13-cü hədis.

[189] Biharul-ənvar, 16-cı cild, 10-cu fəsil, 2-ci hədis.

[190] Biharul-ənvar, 77-ci cild, 3-cü fəsil, 10-cu hədis.

[191] Biharul-ənvar, 77-ci cild, 8-ci fəsil, 1-ci hədis.

[192] Biharul-ənvar, 77-ci cild, 237 səh.

[193] Vaqiə 35-36.

[194] Biharul-ənvar, 74-cü cild, 20-ci fəsil, 120-ci hədis.

[195] Biharul-ənvar, 75-ci cild, 59-cu fəsil, 8-ci hədis.

[196] Biharul-ənvar, 75-ci cild, 59-cu fəsil, 21-ci hədis.

[197] Biharul-ənvar, 7-ci cild, 8-cu fəsil, 83-cü hədis.

[198] Biharul-ənvar, 74-cü cild, 10-cu fəsil, 28-ci hədis.

[199] Həşr-9.

[200] Biharul-ənvar, 74-cü cild, 20-ci fəsil, 9-cu hədis.

[201] Biharul-ənvar, 74-cü cild, 28-ci fəsil, 22-ci hədis.

[202] Biharul-ənvar, 74-cü cild, 28-ci fəsil, 5-ci hədis.

[203] Biharul-ənvar, 74-cü cild, 20-ci fəsil, 90-cı hədis.

[204] Biharul-ənvar, 74-cü cild, 20-ci fəsil, 8-ci hədis.

[205] Biharul-ənvar, 74-cü cild, 20-ci fəsil, 6-cı hədis.

[206] Biharul-ənvar, 74-cü cild, 20-ci fəsil, 4-cü hədis.

[207] Biharul-ənvar 74-cü cild, 20-ci fəsil, 2-ci hədis.

[208] Biharul-ənvar 74-cü cild, 20-ci fəsil, 82-ci səh.

[209] Biharul-ənvar 74-cü cild, 20-ci fəsil, 15-ci səh.

[210] Biharul-ənvar 74-cü cild, 20-ci fəsil, 19-ci səh.

[211] Biharul-ənvar 74-cü cild, 20-ci fəsil, 34-ci səh.

[212] Biharul-ənvar 75-ci cild, 60-cı fəsil, 5-ci hədis.

[213] Biharul-ənvar 75-ci cild, 60-cı fəsil, 1-ci hədis.

[214] Biharul-ənvar, 75-ci cild, 60-cı fəsil, 6-cı hədis.

[215] Biharul-ənvar, 75-ci cild, 60-cı fəsil, 7-ci hədis.

[216] Hucurat-10.

[217] Әnfal-1.

[218] Nisa-114.

[219] Kənzul-ummal, 3-cü cild, 59-cu səh.

[220] Biharul-ənvar, 76-cı cild, 101-ci fəsil, 6-cı hədis.

[221] Biharul-ənvar, 42-ci cild, 127-ci fəsil, 51-ci hədis.

[222] Biharul-ənvar, 76-cı cild, 101-ci fəsil, 8-ci hədis.

[223] Biharul-ənvar, 76-cı cild, 101-ci fəsil, 12-ci hədis.

[224] Zuha-6.

[225] Zuha-9.

[226] Biharul-ənvar, 77-ci cild, 18-ci fəsil, 23-cü hədis.

[227] Biharul-ənvar, 24-cü cild, 26-cı fəsil, 17-ci hədis.

[228] Dəhr 8-9.

[229] Fəcr 17-18.

[230] Biharul-ənvar, 75-ci cild, 31-ci fəsil, 12-ci hədis.

[231] Biharul-ənvar, 74-cü cild, 15-ci fəsil, 36-cı hədis.

[232] Biharul-ənvar, 74-cü cild, 15-ci fəsil, 40-cı hədis.

[233] Üsuli-kafi, 3-cü cild, 120-ci səh, 6-cı hədis.

[234] Biharul-ənvar, 7-ci cild, 15-ci fəsil, 75-ci hədis.

[235] Biharul-ənvar, 81-ci cild, 4-cü fəsil, 11-ci hədis.

[236] Biharul-ənvar, 81-ci cild, 4-cü fəsil, 10-cu hədis.

[237] Biharul-ənvar, 81-ci cild, 4-cü fəsil, 32-ci hədis.

[238] Biharul-ənvar, 81-ci cild, 4-cü fəsil, 1-ci hədis.

[239] Biharul-ənvar, 81-ci cild, 4-cü fəsil, 37-ci hədis.

[240] Biharul-ənvar, 81-ci cild, 4-cü fəsil, 32-ci hədis.

[241] Biharul-ənvar, 81-ci cild, 4-cü fəsil, 33-cü hədis.

[242] Biharul-ənvar, 81-ci cild, 4-cü fəsil, 32-ci hədis.

[243] Biharul-ənvar, 75-ci cild, 89-cu fəsil, 5-ci hədis.

[244] Biharul-ənvar, 81-ci cild, 4-cü fəsil, 32-ci hədis.

[245] Biharul-ənvar, 75-ci cild, 89-cu fəsil, 6-cı hədis.

[246] Biharul-ənvar, 75-ci cild, 89-cu fəsil, 6-cı hədis.

[247] Biharul-ənvar, 75-ci cild, 89-cu fəsil, 11-ci hədis.

[248] Biharul-ənvar, 33-cü cild, 29-cu fəsil, 676-cı hədis.

[249] Biharul-ənvar, 80-cı cild, 7-ci fəsil, 2-ci hədis.

[250] Biharul-ənvar, 81-ci cild, 7-ci fəsil, 1-ci hədis.

[251] Biharul-ənvar, 81-ci cild, 7-ci fəsil, 6-cı hədis.

[252] Biharul-ənvar, 81-ci cild, 7-ci fəsil, 8-ci hədis.

[253] Biharul-ənvar, 81-ci cild, 8-ci fəsil, 5-ci hədis.

[254] Biharul-ənvar, 81-ci cild, 8-ci fəsil, 6-cı hədis.

[255] Biharul-ənvar, 9-cu cild, 2-ci fəsil, 5-ci hədis.

[256] Biharul-ənvar, 76-cı cild, 67-ci fəsil, 1-ci hədis.

[257] Biharul-ənvar, 82-ci cild, 16-cı fəsil, 49-cu hədis.

[258] Biharul-ənvar, 82-ci cild, 16-cı fəsil, 46-cı hədis.

[259] Biharul-ənvar, 82-ci cild, 16-cı fəsil, 57-ci hədis.

[260] Biharul-ənvar, 10-cu cild, 7-ci fəsil, 1-ci hədis.

[261] Biharul-ənvar, 82-ci cild, 14-cü fəsil, 8-ci hədis.

[262] Biharul-ənvar, 15-ci cild, 81-ci fəsil, 77-ci hədis.

[263] Biharul-ənvar, 75-ci cild, 81-ci fəsil, 77-ci hədis.

[264] Biharul-ənvar, 74-cü cild, 21-ci fəsil, 4-cü hədis.Geri   İrəli
Go to TOP