A+
A
A-
Mündəricat Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın adı: Əqidəmiz nədir? 10 dərs
Müəllif: Seyyid Riyaz Əl-Həkim
Naşir: Şəhriyar
Çap tarixi: 2008
Səhifələrin sayı: 73
Çap növbəsi: Birinci
Tirajı: 3000
Geri  


[1] Fussilət surəsi, 53-cü ayə.

[2] Ənbiya surəsi, 22-ci ayə.

[3] Fatir surəsi, 15-ci ayə.

[4] Nisa surəsi, 40-cı ayə.

[5] Duxan surəsi, 38-39-cu ayə.

[6] Əhzab surəsi, 40-cı ayə.

[7] “Ulul-əzim” yə`ni böyük əzəmət və şəriət sahiblər deməkdir. (tər.)

[8] Bəqərə surəsi, 258-ci ayə.

[9] Ənbiya surəsi, 69-cu ayə.

[10] Şüara surəsi, 41-47-ci ayələr.

[11] Ali-İmran surəsi, 49-cu ayə.

[12] Yə`qubi-Tarixi. Cild-1.səh-32

[13] Usul-Kafidən, cild-8, səh-263. Yə`qubi-Tarixi, cild-2, səh-40.

[14] İsra surəsi, 88-ci ayə.

[15] Hud surəsi, 13-14-cü ayələr.

[16] Bəqərə surəsi, 23-24-cü ayələr.

[17] Məcməul-Bəyan, 20-ci cild. Səh-584.

[18] Əl-Bidayə vən-Nəhayə, ibni Kəsir. 3-cü cild, səh-123.

[19] Rum surəsi, 1-6-cı ayələr.

[20] Müəllifin yazdığı “Qur`an elmləri” kitabına müraciət edin.

[21] Tarixli-üməm vəl-muluk. 2-ci cild. Səh-84.

[22] Camius-Səhih, Termizi, 5-ci cild, səh-663.

[23] Biharul-Ənvar, 23-cü cild, səh-105. Kənzül-Ümmal, 12-ci cild, səh-94.

[24] Əs-Simratul-Müstəqim, 2-ci cild, səh-100.

[25] Əl-Qədir, 6-cı cild, səh-21 və sonra.

[26] Tarixil Üməm vəl-Muluk, 2-ci cild, səh-80.

[27] Şüəra surəsi, 214-cü ayə.

[28] Tarixil Üməm vəl-Muluk, 2-ci cild, səh-63.

[29] Maidə surəsi, 67-ci ayə.

[30] Əl-Qədir, 1-ci cild. Səh-31. Müstədrəkul-Səhiheyndən nəql olunur.

[31] Əs-Səvaiqul-Muhriqə. Səh-42. Termizi, Nisai və Müsnəd Əhməddən nəql olunur.

[32] Maidə surəsi, 3-cü ayə.

[33] Əl-Qədir.

[34] Əs-Səvaiqul-Muhriqə. Səh-44.

[35] Biharul-Ənvar, 34-cü cild, səh-291.

[36] Tarix-Yə`qubi, 2-ci cild, səh-226.

[37] Üsul-Kafi, 2-ci cild, səh-331.

[38] Əs-Savaiqul-Muhriqə. Səh-201.

[39] Vərkəbətis-Səfinə, səh-555. Şeyx Müfidin “İrşad” kitabından nəql olunur.

[40]Vərkəbətis-Səfinə, səh-553.

[41]Vərkəbətis-Səfinə, səh-562.

[42] Vərkəbətis-Səfinə, səh-565.

[43] Vərkəbətis-Səfinə, səh-582.

[44] Kəşfül-Ğümmə. 3-cü cild. Səh-212.

[45] Biharul-Ənvar, 50-ci cild, səh-308-309.

[46] Əs-Səvaiqül-Mühriqə. Səh-207.

[47] Sünən ibni Macə. 4-cü cild, 404.

[48] Sünən ibni Macə. 4-cü cild, 454.

[49] Sünən Termizi, 4-cü cild. Səh-505.

[50] Mühazirat fil-İlahiyyat. Səh-565. Müsnəd Əhməddəni nəql olunur.

[51] Vərkəbətis-Səfinə, səh-590.

[52] Əhli-Sünnə alimləri də İmamın (ə) zühurnu qəbul edir amma bu fərqlə ki, O hələ dünyaya gəlməyib.

[53] Biharul-Ənvar, 51-ci cild, səh-367.

[54] Vəsailüş-Şiyə, 18-ci cild, səh-101.

[55] Zümər surəsi, 68-ci ayə.

[56] Yasin surəsi, 78-79-cu ayə.

[57] Ali-İmran surəsi, 194-195-ci ayə.Geri  
Go to TOP