A+
A
A-
Mündəricat Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın adı: Amerika niyə məhv olacaq
Müəllif: Oleq Platonov
Naşir: Şəhriyar
Çap tarixi: 2003
Səhifələrin sayı: 126
Çap növbəsi: Birinci
Tirajı: 3000
Geri   İrəli


Mason tarixçisinin qeyd etdiyi kimi: «İndinin özündə də Amerika masonları «millət-ataları» ilə fəxr edirlər və bir çox masonlar 1776-cı il deklarasiyasının təməl prinsiplərinin mason səciyyəli olduğunu vurğulayırlar.»20

Yüksək mənsəbli 33 mason H. Klausenin qeyd etdiyi kimi, masonlar Amerika millətini formalaşdırdılar. Şübhəsiz, o bu fikrində haqlıdır. ABŞ-ın bütün siyasi və sosial sistemi mason lojalarının yəhudi-talmudi ideologiyası əsasında təşəkkül tapmışdır. Həmin ideologiya isə qəddarlıq, tamahkarlıq, riyakarlıq, özünün xüsusi missiyasına inam, bu dəhşətli sistemi qəbul etməyən adamlara qarşı təkəbbür aşılayırdı.

ABŞ dövlət maşınının quraşdırılmasına başlayan əsas masonlar – C. Vaşinqton və B. Franklin bu işə lojalardakı «qardaşlarını» və yəhudi işbazları da cəlb etdilər (əksər hallarda bunlar elə eyni adamlar idi). ABŞ-ın ilk xarici işlər naziri (katibi) Nyu-York ştatının mö᾽təbər üzvü (ali ustası) Robert Levinqston oldu.21 Bu dövlət xadimi ABŞ xarici işlər idarəsinin rəhbərliyini yalnız masonlardan formalaşdırmaqla həmin idarənin möhkəm mason təməlini qoydu. Yüksək rütbəli başqa iki mason – Robert Morris və Aleksandr Hamilton elə həmin əsaslarla dövlət maliyyə və vergi sisteminin təməlini qoydular və bu sistemlə şəxsi zənginləşmə mənbəyinə çevrildilər. Mason lojasına şəxsən qəbul etdiyi Morrisi C. Vaşinqton ABŞ-ın maliyyə naziri (superintendant) tə᾽yin etdi.

1782-ci ildə Vaşinqtonla Morrisin təşəbbüsü ilə ABŞ-ın ilk dövlət bankı yaradıldı. Bankın aksiyalarının əsas sahibləri isə aparıcı simaları – Franklin, Cefferson, Hamilton, Monra və Cey oldular.22 ABŞ-ın ilk ali hakimi bu nəzərdə ömrünün sonuna (1835) qədər qulluq edən mason Con Marşall oldu. Bu vəzifəni tutduğu onilliklər ərzində Marşall ABŞ-da mason hüququnun təməlini qoydu və onu ədalət və sağlam fikir üzərində istehzaya çevirdi.

Qanunlar azadlıq və demokratiyanı bəyan etsələr də, hüquqi baxımdan Amerika vətəndaşlarının bir qismini əşyaya (zəncilər), digər qismini isə əcnəbilərə (hindular) çevirdi. Masonsayağı Femida hinduların və zəncilərin soyqırımı və təhqirlər barədə şikayətlərini tamamilə qulaqardına vururdu. C. Marşallın vəzifədə olduğu dövr ərzində bir neçə milyon hindu məhv edilib, onların ərazisi və əmlakı isə ağdərili işğalçılar tərəfindən talan olunub.

Mason mənbələrinin mə᾽lumatlarına görə, sonradan ABŞ‒nın paytaxtına çevrilən federal şəhər Vaşinqtonu Ceyms Hobanın başçılıq etdiyi mason me᾽marları inşa etmişlər. 1№‒li mason lojasının birinci ustası olan C. Hobanı 1792‒ci ildə şəxsən Vaşinqton baş me᾽mar tə᾽yin etmişdi. 23

Şəhər demək olar ki, boş yerdə inşa edildiyindən, mason me᾽marları nəhəng imkanlara malik idi. Layihəni hazırlayarkən onlar mason fiqura ayinlərinin fiqur və nişanlarından istifadə edirdilər.

Yəhudi‒mason sivilizasiyasının gələcək paytaxtının əsas me᾽marlıq dominantları prezident sarayı («Ağ ev» adını alan bu tikilini Hovan özü tikdirdi), mason templi (ilk əvvəllər Süleymanın mə᾽bədi şəklində nəzərdə tutulurdu) və masonların memorialı (sonralar‒mason T. Ceffersonun xatirə abidəsi) oldu. Vaşinqtonun planına nəzər saldıqda, mason simvolikası fiqurları aşkar şəkildə nəzərə çarpır.24 Ağ evdən və mason memorialından keçən xətlər mason templində kəsişir və sirkur şəkli əmələ gətirir. Yuxarıdan baxarkən azad daş yonanların‒masonların əsas işarələri‒bucaqlar, sirkurlar, pentaqramlar və s. yaxşı görünür. Hovan ağ evin yuxarı hissəsində mason hakimiyyəti rəmzi olan beş pentaqram yerləşdirmişdi.

Amerika masonları yəhudi işarələrindən törəyən rəmzlərə Qərbi avropadakı «qardaşlarından» daha artıq önəm verir, onları öz güclərinin rəhni sayırdılar. Bu onunla izah olunur ki, ABŞ-da mason lojalarında yəhudilərin sayı avropadakından xeyli çox idi, hətta bə᾽zi lojalar yalnız yəhudilərdən ibarət idi.25

Mason simvolikası ABŞ-ın bir çox dövlət sənədlərində, ilk növbədə, pul əskinaslarında öz əksini tapıb.26 Məsələn, bir dollarlıq əskinası nəzərdən keçirək. Onun sol tərəfində kəsik piramida təsvir edilib, piramidanın üstündə isə masonların sənədlərində «kainatın möhtəşəm me᾽marı» adlandırılanın üçbucaq şəklindəki «gözü» hakimdir. Azad daş yonanlarda «kainatın möhtəşəm me᾽marı» mistik e᾽tiqad obyektidir və bu səbəbdən də piramidanın yanındakı «biz tanrıya inanırıq» ifadəsi dəhşətli küfr təsəvvürü yaradır, çünki burada həqiqi Tanrı kafircəsinə mason e᾽tiqad obyekti ilə əvəzlənir.

Piramida on üç qatdan ibarətdir ki, bunların hər bir kərpici hər bir xalqın və insanın zirvəyə münasibətdə yerini təcəssüm etdirir. Hakimiyyət zirvəsinin simvolu isə masonların özlərini də aid etdikləri «seçilmiş» xalq tərəfindən idarə olunan çoxsaylı xalqlardan təşkil olunmuş kosmopolitik sürü yaradılmasını nəzərdə tuturdu.

«Seçilmiş» xalqın çox asanlıqla tanınan rəmzi qismində qartalın üstündə 13 beş guşəli mason ulduzundan əmələ gələn Davud ulduzu (yəhudiliyin və israilin simvolu) yüksəlir. Bu halda o, düz olaraq israilin 13 şəcərəsini əks etdirir.

(İllustrasiyaları «Naməlum səhifələr...»in müəllifləri əlavə edirlər.) ABŞ da masonluğun inkişafı xüsusilə dəhşətli səciyyə daşıyırdı. İlluminatların «Fi-Beta-Kappa» cinayətkar sektasının yayılmasından savayı, Amerika masonları arasında Bafometin simasında iblisə sitayiş ən᾽ənəsi də dəstəklənirdi. «Böyük Toronun arkanları» mistika kitabında Bafomet dırnaqlı ayaqlarını çarpazlayıb yer kürəsinin üstündə oturan qadın döşlü buynuzlu keçi kimi təsvir edilir. Onun alnında pentaqram var. Bafometin heykəli yəhudi İsaak Lonqun 31 may 1801-ci ildə Çarlston şəhərində (Cənubi Karoline ştatı) tə᾽sis etdiyi «Dünyanın Ali Şurası»nda qoyulmuşdu. Şura «qara ibadətlər» quran və bunlara hətta aşağı səviyyəli masonları da cəlb edən bir sıra mason lojalarına nəzarət edirdi. O, bu qəbildən olan cəmiyyət və təşkilatlar arasında birincilik iddiasında idi. Amerika masonlarının bu qanadı bir sıra ölkələrdə, o cümlədən Polşada və inqilabaqədərki Rusiyada da yayılmışdı. Onun Rusiyadakı səlahiyyətli təmsilçisi Çeslav Çinski özünü açıq şəkildə satanist adlandırmaqdan da çəkinmirdi.

«Dünyanın Ali Şurası» mütəmadi olaraq «qara antipapalar» seçirdi ki, bunların sırasında ardıcıl olaraq «qara messalar» keçirən Albert Payk xüsusilə fərqlənirdi. 1871-ci ildə A. Payk «Əxlaq və Ehkam» adlı kitab buraxdırdı ki, həmin kitab masonlar arasında «mason İncili» adını aldı.

«Dünyanın Ali Şurası» ona yaxın olan digər bir satanist təşkilatı‒İsanı təhqir edən, alçaldan və Dəccala e᾽tiqadın kafiranə ən᾽ənələrinin davamçısı olan cəngavər‒tampliyerlər ordeni ilə (1805-ci ildə yaradılıb) bilavasitə əlaqədədir. 1850-ci ildə meydana çıxan «Şərq ulduzu» mason ordeninin orgiyalarında qadınlar da iştirak edirdilər. Məxfi qatillərin‒assasinlərin ən᾽ənələrini bərpa edən «Qədim ərəb məxfi mə᾽bəd ordeni» də göstərilənlərə yaxın idi.

1832-ci ildə bu qəbildən olan daha bir gizli cəmiyyət meydana çıxdı‒«Kəllə və sümüklər». Onun «vətəni» Yel unverisiteti, banisi isə Almaniyada masonluğu qəbul etmiş Uilyam Rassel oldu. Özünə məxsus elitar sektaya çevrilən bu cəmiyyətin üzvləri 1856-cı ildən etibarən Nyu-heven unversitet şəhərciyinin «movzoley» adlandırılan binasında hər həftə toplaşır, kəllə və sümüklər olan tabutda uzanmaq və buna bənzər digər iblisanə ayinləri icra edirlər. Təşkilatın üzvləri sırasında ABŞ-ın bir sıra görkəmli dövlət xadimləri, o cümlədən prezidentlər də daxildir (məsələn, ABŞ-nın keçmiş prezidentləri B. Klinton və ata C. Buş bu sektanın üzvləridir).

Yəhudilərin tamahkarlıq və işbazlığı xristian sivilizasiyasının qalıqlarını da sıxışdırıb aradan çıxarır, onu yəhudi işbazlarının mənfur və pozğun psixologiyası ilə əvəz edirdi.

Amerika tarixçisi C. Adams yazırdı: «İşbazlar sinfinin Amerikanın hakim və yeganə sinfinə çevirməklə, bu ölkə eksperiment keçirir ‒ öz sivilizasiyasını işbazların ideyaları üzərində qurur. İşbazların hökmranlığı altında olan digər siniflər öz həyati fəlsəfələrini tezliklə həmin ideyalara uyğunlaşdırırlar. Görəsən alverin dükanı, fəlsəfəsi və yeganə əsas ideya ‒ gəlir ideyası əsasında möhtəşəm sivilizasiya qurmaq mümkündürmü?».31

Öz kapitallarını quldarlıq, qul alveri, sələmçilik və hindularla fırıldaqçı ticarətlə qazanan yəhudi işbazları Amerikanın iqtisadi inkişafına yönüm verdilər. Zombart haqlı olaraq qeyd edirdi ki: «Ümumiyyətlə, birləşmiş ştatlar mövcud olmaları üçün yəhudilərə minnətdar olmalıdır... Birləşmiş ştatlar yalnız yəhudi elementinin mövcudluğu sayəsində bizim onları tanıdığımız şəkildə, yəni məhz ABŞ şəklindədir. Çünki bizim amerikaçılıq adlandırdığımız, öz əsas cəhətlərinə görə kristallaşmış yəhudi ruhundan başqa bir şey deyil».32

19-cu əsrin sonunadək yəhudilər Amerika iqtisadiyyatının əsas sahələrini‒poladtökməni (Qugenheymlər), tütün, teleqraf, asfalt sahələrini əllərinə keçirə, yaxud nəzarətə götürə bildilər. Amerika təsərrüfatının əhəmiyyətli hissəsinə nəzarət edən bir sıra iri banklar yəhudilərin ixtiyarındadır. Belə ki, Amerikadakı bütün dəmir yol şö᾽bələrini birləşdirməyə can atan «Harriman sistemi»ni, əsasən, Nyu-yorkdakı Leb, Kun və Ko bankerlər birliyi dəstəkləyirdi. Qərbdə, xüsusən də Kaliforniyada hakim mövqelərə yiyələn yəhudilərin sayı xüsusi ilə çox idi. Bu ştatın təməli qoyularkən yəhudilər həm hakim, deputat, qubernator, mer və s. vəzifələrə namizədliklərini irəli sürdülər, həm də sənaye sahəsində aparıcı mövqelərə yiyələndilər‒Zeliqman qardaşları, Vil, Helm, Cesse, Cem San‒Fransiskoda; Lui Sloss, Luis Berstl Sakramentoda; Helman və Nümark Los-ancelesdə. O dövrün ən iri maliyyə sövdələşmələri B. Davidson (Roxtildin agenti), Albert Prist (Rod-Aylend), Dayer (Baltimor), Lazar qardaşları (bu üç qardaş Paris, London və Sanfransiskoda «Lazar Brazers» bank birliyinin təməlini qoymuşdu), Zeliqmanlar, Qlezye, Vormserlər kimi yəhudi işbazları tərəfindən həyata keçirilirdi. Morits Fridlender ən böyük buğda krallarından biri idi, Adolf Sutro isə Komstok kapitallarının istismarı ilə məşğul olurdu.33

20-ci əsrin əvvəlləri üçün ABŞ-da aparıcı yəhudi maliyyəçilərinin‒Kun, Leb, Benmon, Lazar, Solomon Landeburq, Talman, Şpeyer, Y. Şif, Zeliqman və Qugenheymin başçılıq etdikləri qüdrətli yəhudi maliyyə qruplaşması meydana çıxdı.34

Pulla ələ alma və şantaj yolu ilə hərəkət edən bu yəhudi bankerləri 1912-ci ildə ABŞ-ın maliyyə fəaliyyəti üzərində nəzarət hüquqlarını rəsmiləşdirdilər. Seçki kompaniyası zamanı maliyyə yardımı əvəzində mason-prezident Vudro Vilson Federal ehtiyat sistemi barədə qanun imzaladı. Bu qanuna görə, ölkənin maliyyə ehtiyatlarına sərəncamvermə və milli valyutanın çapı beynəlxalq yəhudi bankerlərinin əlinə keçirdi. Qanun Pol Varburq və F. Vanderlipin (Kun‒Leb maliyyə qrupunun aparıcı simaları), həmçinin Rotşildlə sıx əlaqədə olan C. P. Morqan maliyyə imperiyasının təmsilçiləri H. Davidson, Ç. Norton və B. Stronqun fəal iştirakı ilə tərtib olmuşdu.

ABŞ konqresinin üzvü Lindberqenin qeyd etdiyi kimi, federal ehtiyat sistemi haqqında qanun «dünyada ən böyük trestin təməlini qoydu. Prezident bu qanunu imzaladıqdan sonra pulun hakimiyyəti ilə idarə... qanuniləşdiriləcək.» Bir qədər sonra isə bir konqresmen‒L. Mak Fedden yəhudi maliyyə hökmranlığının bu alətinin daha düz qiymətini verdi: «Federal ehtiyat sistemi haqqında qanun qəbul edilərkən bizim xalqımız ABŞ-da dünya bank sisteminin qurulduğunu dərk etmirdi.

Dünyanı öz iradələrinə tabe etmək üçün əlbir fəaliyyət göstərən bankirlərlə sənayeçilərin idarə etdikləri super dövlət. Federal ehtiyat sistemi öz imkanlarını gizlətmək üçün var gücü ilə sə᾽y göstərir. Lakin həqiqət ondan ibarətdir ki, Federal ehtiyat sistemi hökuməti ələ keçirib. O, ölkəmizdə baş verənlərin hamısını idarə edir və bütün xarici əlaqələrimizi nəzarətdə saxlayır. O, hökumətləri istədiyi kimi yaradır və məhv edir».35

Amerika dövləti və cəmiyyəti ideal yəhudi qoruğuna çevrildi. Burada tamahkarlıq və acgözlük hər şey etmək hüququnua malik «seçilmiş» xalqın yəhudi-mason ideologiyasının satanizmi ilə birləşmişdir. Amerikanın «milli seçmə» olması barədə əfsanə «seçilmiş» xalq haqqında yəhudi tə᾽liminin dəyişdirilmiş forması idi.

Artıq bu dövrdən ABŞ bütün dövlət və xalqlarla münasibətdə yəhudilərin seçilmişlik və özbaşınalıq prinsiplərinə üstünlük verir.

1823-cü ildə Amerikanın iki yüksək vəzifəli masonu-prezident D. Monro və dövlət katibi C. Adams sonradan «Monro doktirinası», yaxud «Amerika amerikalılar üçün» adı almış sənət hazırladılar. Burada ABŞ-ın planetin bütün qərb yarımkürəsində hökmranlıq iddiası bəyan edilirdi. Sənəd bütün mason lojaları tərəfindən bəyənildi və təbliğ edildi. Masonlar onu Şimali və Cənubi Amerikanın bütün ölkələrini ABŞ-a birləşdirilməsi yolunda ilk addım kimi qiymətləndirirdilər.

Hinduları qırdıqdan və onların ərazilərini ələ keçirdikdən sonra da yəhudi-mason dövləti qəddar işğalçılığını və dünyanı qana qərq etməsini davam etdirdi. ABŞ, İspaniyanın əlindən Floridanı, Meksikadan isə Texasın nəhəng ərazilərini zor gücünə aldı. Daha sonra ABŞ yeni təcavüzə əl ataraq, Meksikanın yeni ərazilərini‒Yeni Meksikanı və Şimali Kaliforniyanı da ələ keçirdi. Xaincəsinə hücum sayəsində ABŞ İngiltərənin Oreqomdan onun xeyrinə imtina etməsinə nail oldu. 1848-ci ildən sonra ABŞ Kanadadan Meksikaya qədər bütün ərazidə Sakit okean sahil boyuna yiyələndi. 1776-cı illə müqayisədə ABŞ-ın ərazisi yeddi dəfə böyüdü.

ABŞ‒YƏHUDİ‒MASON SİVİLİZASİYASININ ŞƏR SİMASININ RƏMZİ KİMİ

Faşizmə qarşı qəhrəman mübarizəsi sayəsində rus xalqı yəhudi‒mason sivilazasiyasının Rusiya ərazisinə keçməsinin qarşısını ala bildi. Lakin o, bu sivilizasiyasının ABŞ və Qərbi Avropada möhkəmlənməsi və kök salmasının qarşısını ala bilmədi. İkinci dünya müharibəsi başa çatandan sonrakı bütün dövr antixristian qüvvələrin xərçəngvari inkişafı ilə səciyyələnir. Bədxassəli iudizm və masonçuluq xəstəliyi keçmiş xristian dünyasının bütün mühüm həyatı mərkəzlərini məhv etdi.

Yəhudi‒mason sivilazasiyasının Yer üzünə gətirdiyi ümumbəşər zülmün timsalı Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır.

Xristianlığın və «Əhdi‒cədid»in mə᾽nəvi dəyərlərinin demək olar ki, 2000 illik təntənəsindən sonra bu ölkə xristian dünyasının cismində İsa peyğəmbərin pislədiyi bütün bağışlanmaz günahların‒tamahkarlıq və sərvətə aludəçiliyin, pozğunçuluq və sodamitliyin, özbaşınalıq və pul kultlarının timsalı olan sağalmaz yaraya çevrildi.

Azad mə᾽nəvi seçimin mexanizmi demək olar ki, olmadığı birtərəfli cəmiyyət formalaşdı. Hər bir amerikalıya yalnız yəhudi‒mason sivilazasiyası dəyərləri hüdudlarında seçim hüququ verilir. Bu hüdudlardan bircə addım da sapınma ictimai mövqeyin, gəlirin, karyeranın itirilməsi, sosial qınaq deməkdir.

ABŞ-ın ictimai-siyasi sistemi totalitarizmin ifrat formasını təmsil edir. Bu totalitarizm faşist Almaniyasındakı totalitarizmdən daha mütləq və daha təhlükəlidir. 200 ildir ki, amerikalılar öz prezidentlərini yəhudi‒mason elitasının əvvəlcədən hazırladığı cəmi iki namizəd arasında seçirlər.

Birləşmiş Ştatları əxlaqsız şəxslər idarə edir. Bu gün bütün Amerika Klintonun pozğun, əxlaqsız, əliəyri olduğunu bilsə də, yenə onu dəstəkləyir. Vaxtaşırı rüşvətxorluq, dövlət əmlakının talanması və digər cinayətlərlə bağlı qalmaqallar yaranır. Lakin «qüdrətli və zəngin» adamlarla əlaqədar olduğu üçün onların hamısı bahalı hüquqşünasların köməyilə ört-basdır edilir. Hər şey kimi, Amerikada ədalət məhkəməsi də satılır və alınır.

1995-ci ildə iki nəfəri vəhşicəsinə qətlə yetirmiş idmançı‒multimilioner üzərində ümumamerika miqyaslı məhkəmə‒məzhəkənin şahidi oldum. Demək olar ki, üç ay ərzində bütün Amerika televiziya ilə səhərdən axşamadək bu dəhşətli cinayətin bütün xırdalıqlarını izləmişdi. Bütün amerikalılara tamamilə aydın idi ki, cinayətkar məhz həmin adamdır. Cəzadan xilas olmaq üçün qatil milyonlarla dollar xərclədi və məhkəmənin onu günahsız e᾽lan etməsinə nail oldu. Amerikalılar isə heç hiddətlənmədilər də. Sadəcə, bir qədər danışdılar və unutdular.

Həqiqətən də Amerika xalqı özünün təkrarsız qul vəziyyətinə, isti tövlədə ləzzətli saqqız gövşəyən qaramal vəziyyətinə tamamilə layiqdir.

Hər bir xalqın öz arzusu və baş əydiyi qəhrəmanları var. Tarixi Rusiyada qəhrəman «müqəddəs ruha yiyələnənlər» - pravoslav müqəddəsləri və zahidləri, doğma torpaq uğrunda döyüşən sərkərdələr və əsgərlər sayılırdı, arzu isə vətənin qüdrəti və çiçəklənməsi, rus kilsəsinin sarsılmazlığı barədə düşüncələrdən ibarət idi. Ruslar üçün şəxsi maraqlar kilsə, vətən və dövlətin mənafelərindən qat-qat önəmsiz idi. Bu, «Əhdi-cədid»in mə᾽nəvi dəyərlərinə əsaslanan həyat modeli idi. BŞD-da isə həyat tamamilə başqa cür qurulurdu. Bu ölkənin sakinlərinin psixologiyasının təməlini «Talmud»dan gələn tamahkarlıq, varlanmaq prinsipləri, torpaqlarına və əmlaklarına yiyələnmək üçün bütün «özgələri» qarət etmək və öldürmək hüququ təşkil edirdi. Amerikalıların əksəriyyətinin pərəstiş etdikləri qəhrəmanlar dəniz quldurları, qarətçilər və «uğur» qazanan digər cinayətkarlar oldu. ABŞ-ın əxlaqsızlıq mərkəzlərindən birinə - dünyada ən iri qumarxana biznesi, əxlaqsızlıq, fahişəlik yuvası olan Las-veqas şəhərinə səfər edərkən dəniz quldurlarının və qarətçilərin (Al-kaponeyə bənzər) qızıl çərçivələrə salınmış portretlərinin qumarxanaların divarlarından asıldığını öz gözlərimlə görmüşəm. Müştəriləri cəlb etmək məqsədilə qumarxanalardan birinin yaxınlığındakı göldə dəniz quldurlarının hərbi gəmiləri ilə ingilis hərbi gəmiləri arasında «dəniz döyüşü» də təşkil edilirdi. Amerikalıların təqdiredici bağırtıları altında həmişə dəniz quldurları qalib gəlirdilər. Amerikanın digər bir cinayətkar mərkəzi olan Atlantik-siti kimi, Las-veqasda da gündə on minlərlə amerikalı olur. Şəhərin əsas küçəsi boyu çoxmərtəbəli mehmanxanalarla qumarxanalar yerləşir, minlərlə fahişə və sodomit isə müştərilərə daim xidmət göstərirlər. Amerikalıların əsas arzusunu və ehtirasını – tamahkarlığı, nəyin bahasına olursa-olsun varlanmaq istəyini məhz bu qumarxanalarda daha aydın şəkildə dərk edirsən. Tamahkarlıqdan və ehtirasdan əyilmiş üzləri, hərisliklə parıldayan gözləri gördükcə, Amerikanın cinayətkar və bütün dünya üçün təhlükəli olan təbiətini dərk edirsən.

Amerikanın ictimai şüurunda ən əsas olanlar pul, şey, əmtəədir. Həyat əmtəə və xidmətlərin yeni-yeni çeşidləri ardınca aramsız qaçha-qova tabe etdirilmişdir. Amerika cəmiyyətinin əsas qanunu istehlak malları ardınca yüyürmək, insanı «pul əldə edən maşına» çevirməkdir.

Amerikada milli şüurdan məhrum olan, hətta öz vətəninə qarşı nifrət hissi ilə yaşayan adamlar toplaşmışdılar. Bura gələrkən, onlar özlərini Kaliforniyadakı qızılaxtaranlar kimi hiss edirdilər.

Amerikanizm sistemi nəyin bahasına olursa‒olsun milyonlarla adamı istehlak yarışına cəlb edir, onları dünyanın mə᾽nəvi qurluşuna zidd, onu primitiv və məzmunsuz varlığa döndərən pozğun və miskin bir qurluşun qullarına çevirir. Şəxsiyyətin tənəzzülü, aşınması, cılızlaşması Amerika cəmiyyətinin əsas inkişaf göstəricisinə çevrilir.

Bir çox amerikalı üçün pul və əşyalar onların qəlblərində, ruhlarındakı boşluğu doldurur, onların arzu və amallarının miskinlik və cinayətkarlığını pərdələyir. Amerikalılar daim nə isə almaq istəyilə yaşayırlar.

Psixi xəstlərə xas bir ardıcıllıqla onlar yeni əşyalar almaq üçün daim hələ yaxşı vəziyyətdə olan əşyalarını tullayır, yaxud dəyər-dəyməzinə satırlar. ABŞ-ın istənilən şəhər və qəsəbəsində «qarajseyl» (şəxsi əmlakın qarajda satılması) bazar günü müşahidə edilən səciyyəvi əlamətdir.

Əsas milli istirahət və əyləncə növü «şopinq»dir. Bə᾽zən amerikalılar dolaşır, sonra isə aldıqlarını tanışları və qonşuları ilə uzun-uzadı müzakirə edirlər.

Amerikansayağı Qula ‒ öldürülən və işgəncələrə mə᾽ruz qalan on milyonlarla hindu və zəncilər amerikansayağı mədəniyyətin təməli oldu. Bu mədəniyyətə məxsus örnəklərin 90 faizi zənginləşmə və tamahkarlıq kultuna, zorakılığa valeh olma, güclü və varlının özbaşınalığına istiqamətlənib, bunu pərdələmək üçün isə demokratiya və ədalət haqqında riyakar mühakimələrdən istifadə edilir.

Amerikalıların əksəriyyəti son dərəcə oxşar adamlardır... Onların bütün həyati dəyərləri pul əldə etmək və istehlak yarışı üzərində cəmlənib. Amerikalıların, təxminən, 60 faizi ümumiyyətlə kitab oxumur, kitaba müraciət etdikdə isə detektivlərə və pornoqrafiyaya üstünlük verirlər. Onların böyük əksəriyyəti bütün asudə vaxtını televizorun qarşısında keçirir, bir qayda olaraq son dərəcə bayağı və məzmunsuz verlişlərə və detektivlərə baxırlar. Mədəni baxımdan bu xalq, fikrimcə, dünyada ən bəsit xalqdır. Onlar üçün mədəniyyət nə mə᾽nəvi mühit, nə də daxili tələbat yox, cah‒calalın bir növüdür və amerikalılara elə gəlir ki, onu pulla da almaq mümkündür.

ABŞ ərazisində mədəniyyət sahəsində önəmli olanların hamısı amerikanizm sisteminə zidd, onunla qarşıdurmanın nəticəsi kimi meydana çıxmışdır.

Edqar Po, Mark Tven, Uolt Uitmendən başlayan, Cek London, T. Drayzer, O᾽henri, S. Luislə davam edən, nəhayət, E. Heminquey, D. Selincer, U. Folknerlə tamamlanan bütün ədəbiyyat amerikanizm əleyhinə e᾽tiraz, Amerikanın ictimai dəyərlərilə sərt mübahisədir.

Hələ 19-cu əsrin yarısında R. Emerson, Toro, H. Qotorn kimi amerikalı yazıçı və mütəfəkkirlər insanı «pul əldə etmək üçün maşın»a çevirən amerikanizm sistemini kəskin ifşa edirdilər. Amerika cəmiyyətində əsl mədəniyyətin əvəzləyicisi kino və telebiznes oldu. Bunların simvolları isə Amerika kinosunun bütün bayağılığı, primitivliyi və bəsitliyini özlərində təcəssüm etdirən Şvarsneger, yaxud Stallone kimi degenerativ şəxsiyyətlərdir. Amerika kinofilmlərində canlı insani hisslərin əks olunmaması, mə᾽nəvi bəsitlik və kasadlıq, əlbəttə, parlaq rənglər, gözəl tryuklar, kəskin süjet, insanı həyəcanlandıran zorakılıq və seks səhnələrilə pərdələnə bilməz. Hazırda Amerikada ən yüksək mükafatlara layiq görülən filmlər, əslində, ümumbəşəri mədəniyyətdə tənəzzülün ifadəsidir, çünki onlar insanı bəsit anlayışlardan, basmaqəlib, yekrəng söz yığınlarından, təbəssüm və ifadələrdən istifadə edən sadələşdirilmiş bir varlığa çevirir.

Ümumbəşəri xristian mədəniyyəti anlamında «Hollivud» adı ilə tanınan Amerika kino müəssisələri mənfilik, insan mə᾽nəviyyatı xəzinəsini zəiflədən mənfi vahiddir.

Lap əvvəldən hollivud yəhudi işbazlar tərəfindən yaradılmışdı. Onu yaratmaqda məqsəd isə xristian mədəniyyətini pozmaq, xristian xalqların sürüyə, asanlıqla idarə olunan varlıqlara çevirmək idi.

2000 illik mədəniyyət işığında, hollivudun yaratdığı bayrağı, yeknəsəq obrazlar və qəhrəmanlar «Əhdi-cədid»in yüksək mə᾽nəvi dəyərlərini təhqir etmək deməkdir.

Pul, pozğunluq, var-dövlət və həyatın gözəlliyi barədə bəsit təsəvvürlər yer üzündə bir çox nəsillərin şüurunu şikəst etdi.

Daim yəhudi dünyası hökmdarlarının bilavasitə idarəçəliyində olan hollivud yalançı oriyentirlər və obrazlar yaratmaqla zəif qəlbə malik olanları pulla baş əyməyə, var-dövlət, sərvət hərisi olmağa, zahiri parıltıya üstünlük verməyə sövq edir.

Hollivud aktyorları və «ulduzları», adətən, ruhən və mə᾽nən miskin şəxsiyyətlərdir və onların zahiri gözəlliyinin arxasında daxili heçlik və puçluq durur. Əslində hollivud ulduzları adlananların demək olar ki, hamısı nəinki tamaşaçılara xoş hiss və obrazlar bəxş etməyə qadir olmayan, hətta öz həyatlarından da baş aça bilməyən adamlardır. Onların əksəriyyəti sodamit, narkoman, tamamilə pozğun adamlardır.

Yəhudi müğənnisi Madonnanın «yaradıcılığı» on milyonlarla xristianın hisslərinə təhqirdir. Yəhudi bankirlərinin pulları ilə nəhəng sabun köpüyü şişirdildi və qərb yəhdui ‒ «şoumenləri» ona xristianlar üçün təhqiramiz olan bir ad da verdilər ‒ Madonna (Müqəddəs Məryəm Ana, Allah Anası). Fahişəliyi hamıya bəlli olan, sodomitliklə də məşğul olmuş bu pozğun qadın bəsit, pozğun mahnılarını oxuyarkən çılpaqlaşır, müqəddəs xaçı ayaqları arasında oynatmaqla onu təhqir edirdi.

Xristian mədəniyyətinin Amerika yəhudiləri tərəfindən ritual təhqirləri hər şeydə, ilk növbədə, yəhudi modelyerlərinin cəmiyyətə aşıladığı modada özünü göstərir. Adətən, yəhudi bankirləri tərəfindən maliyyələşdirilən, «yüksək moda dünyası» adlandırılan dünya birbaşa xristianlıq əleyhinə rüsvayçılıqdır, «Əhdi-cədid» dəyərlərinə təhqirdir. Onu, bir qayda olaraq, pozğun şəxslərin, narkomanların, sodomitlərin, fahişələrin əlilə formalaşdırırlar.36

Qərb modelyerləri heç də insanı yüksəltməyə can atmırlar. Onların əsas məqsədi ondan, onun şəhvani bioloji təbiətindən yararlanmaqdır. Bədənin çılpaqlaşmasının xristianlıqda nəzərdə tutulan hüdudları aşması artıq qərb modelyerlərini qane etmir. 90-cı illərdə qərb modası xristianların müqəddəs dəyərləri üzərində istehza meydanına çevrildi. Madonna kimi xristian adına müraciət edən başqa bir amerikalı yəhudi ‒ Donna Karan Amerika modasında «yeni istiqamət» yaratdı. Burada ən᾽ənəvi xristian geyimləri və xaç təsvirindən istifadə olunurdu. Məsələn, tamaşaçılar qarşısında çıxış edən maneken qadınların əyninə rahibələrin geyiminə bənzər paltarlar geyindirilirdi, xaç isə bu zaman onların sinəsindən deyil, beldən bir az aşağıdan asılırdı.37

Amerikansayağı, antixristian kütləvi mədəniyyətinin xüsusi elementi rok-musiqi oldu. Onun banisi aşkar antixristian əhval-ruhiyyəli yəhudi müğənnisi Elvis Presli idi. Həddən artıq narkoman yəhudi Qərb antixristian gənclərinin sevimlisinə çevrildi. Ölümündən sonra ABŞ və İsraildə bu satanistə çoxlu abidələr qoyuldu. Onlardan biri 1996-cı ildə Tel-Əvivdə qoyulan abidə yəhudi gənclərinin ziyarətgahına çevrildi. Şahidlər söyləyirlər ki, ziyarətə gələnlərə abidəni təqdim edən ekskursiya rəhbərləri daim Preslinin sadəcə müğənni yox, məhz yəhudi müğənnisi olduğunu vurğulayırdılar. Yəhudi gənclərilə söhbət edən yəhudi rahibi (ravrin) xüsusi olaraq qeyd edirdi ki, «Presli irticaçı xristian şüurunun parçalanması üçün bütöv bir moizəçilər ordusundan çox iş görüb».Geri   İrəli
Go to TOP