A+
A
A-
Mündəricat Əsas səhifə nur-az.com
Kitabın adı: Ailə səadətinə necə nail olaq?
Müəllif:
Naşir: Şəhriyar
Çap tarixi: 2008
Səhifələrin sayı: 108
Çap növbəsi: Birinci
Tirajı: 3000
Geri   İrəli


“Camaat günlərini qəflət yuxusunda keçirir, ruhları bədənlərindən çıxdığı vaxt ayılacaqlar.”

Əbədi və həqiqi yaşayış bu dünyadan sonra başlayacaqdır və qəbrin ilk gecəsi əbədi həyatın başlanğıcıdır.

EVLƏNMƏYİN ƏSAS FƏLSƏFƏSİ NƏFSİ PAKLAMAQDIR

Qadın və kişi ailənin isti ocağı kənarında təkamülə yol tapmalı, imanın iki əsas sütunu olan səbr və şükrlə rəftar edərək bir-birinə kömək etməlidirlər. Müqəddəs İslam şəriətinin ailə qurmaqda məqsədi təkcə cinsi qərizələrin razı və rahatlıq tapması olmayıb (hərçənd bu da evlənmək fəlsəfəsinin bir qismətidir və İslam insan cəmiyyətlərində ümumi iffət və namusu qorumaq üçün evlənməyə ehtiyacı olan, yaşı çatmış oğlan və qızlara ailə qurmaq üçün əmr etmişdir), bu işdə əsas məqsədi daha mühüm bir məsələ, nəfsi saflaşdırmaqdan ibarətdir. Çünki insan ev mühiti və isti ailə ocağını özünü islah etmək və kamala çatmaq üçün ən gözəl məktəb kimi tanımışdır. İndi əgər bu qiymətli, həyatbəxş olan islah məktəbindən düzgün istifadə etməsək və ya onu dağıtsaq, bu müqəddəs İslam şəriət hakiminin təqsiri deyildir, əksinə müqəssir özümüzük ki, müxtəlif amillərlə ailə birliyinin soyuqluğuna və ya onun dağılmasına bais olmuşuq. Çox vaxt Müqəddəs Şəriət hakiminin göstərişini nəzərə almayaraq özümüz, yoldaşımız və uşaqlarımızdan yırtıcı bir heyvan hazırlayıb cəmiyyətə təhvil verir, beləliklə də özümüzü qəbir və Qiyamət əzabına düçar edirik.

NE`MƏTLƏRİN ŞÜKRÜ

Allah təbarək və taala buyurur:

“Əgər ne`mətlərə şükür etsəniz, sizin ne`mətinizi artıracağam; yox əgər küfr-ne`mət (nankorluq) etsəniz, sizi şiddətli əzaba giriftar edəcəyəm.”[57]

Amma, ne`mətlərin şükrü tənha maddi ne`mətlərin şükründə xülasələnmir. Məsələn əlimizə pul çatanda dilimizdə şükür edirik. Əlbəttə, bu şükrün yalnız bir növüdür. İnsan Allahın bütün maddi və mə`nəvi ne`mətləri müqabilində şükr etməlidir.

AİLƏ NE`MƏTİNİN ŞÜKRÜ

Əziz oxucular, qadın və kişi üçün ən böyük və ən gözəl ne`mətlərdən biri də ailə ne`mətidir. İnsan evlənib ailə qurduqdan sonra Allahı yaddan çıxartmamalıdır, Ailə mühiti ailə üzvlərinin orada tərəqqisi, mə`nəvi yüksəlişi üçün bir məktəbdir. Əgər insan Allahın bu böyük ne`mətindən yaxşı surətdə istifadə etməzsə, şərif Qur`an ayəsinə əsasən, “Həqiqətən Mənim əzabım çox şiddətlidir”, yə`ni dünya və axirətdə Allah-Taalanın şiddətli əzabına düçar olar.

EV MÜHİTİ RƏHMƏT YERİDİR

Allah kişini qadın, qadını da kişi üçün xəlq etmişdir ki, ailə qursunlar. Ailə mühitində aramlıq və rahatlıq tapsınlar. Ev mühiti nigaranlıq və pərişanlıqları aradan aparan bir yer olmalıdır. Qur`ani-şərif ev mühitini bu cür bəyan etmişdir: “Ev başdan-başa rüf`ət, mehribanlıq və rəhmət olan bir məhəldir.”

Beləliklə, ailənin isti ocağının soyuqluğuna səbəb ola biləcək hər hansı rəftar bir növ küfr-ne`mətdir (ne`mətlər qarşısında nankorluq etmək).

Rüf`ət və məhəbbətin çox həssas, zərif və şüşə kimi nazik olmasını hamı bilməlidir. Bə`zən bir acı söz neçə illik məhəbbət sarayının dağılması üçün kifayət edir və çox görünüb ki, yersiz və məntiqsiz söylənilən söz, bir-birinə qarşı bəd-gümanlıq neçə illik məhəbbəti ürəklərdən qopararaq ailə birliyini məhv edir.

AİLƏDƏ KÜFR-NE`MƏTİN NƏTİCƏSİ

Bir-birinə qarşı bədgümanlıq və e`timadsızlıq yaranan bir evdə artıq heç vaxt Allah rəhməti və bərəkətləri nazil olmayacaq, üstəlik Allahın qəzəbi onu bürüyəcək və əmin-amanlıq, asayiş, aramlıq yeri olan ev, ürək sıxıntısı, müxtəlif narahatlıq və cürbəcür ruhi xəstəliklər mərkəzinə çevriləcəkdir. Bu ilahi əzabdır ki, küfr-ne`mət nəticəsində nazil olur. Soyuqluq, narahatlıq, ümidsizlik, ixtilaf, ürəyin ölməsi və qəmginliyin hər hansı bir ailəyə hakim kəsilməsindən böyük əzab yoxdur. “Həqiqətən Mənim əzabım çox şiddətlidir.”

Bu cür ailə üzvlərinin ən böyük giriftarçılığı ölümdən sonra bilinir, çünki əxlaqsız qadın və kişi qəbir əzabına düçar olub, onların bir-birinə vurduğu dil yarası və ürək sıxıntısı qəbir aləmində ilan və əqrəbə çevrilərək onların qəbrini dolduracaq və Qiyamət gününə qədər onlarla həmdəm olacaqlar.

Qur`ani-Kərim bu barədə buyurur:

“Ağır, dəmir gürz və əmudlar onların başı üzərində hazır olar.”[58]

Bu odlu gürzləri biz məhz öz əməl və rəftarımızla məlaikənin əlinə veririk. Bu gürzlərin ağırlığı insan başına enən zaman o qədər şiddətli və əzicidir ki, adamı neçə min il aşağı aparır. Qur`anda gəlmişdir ki, “Hər vaxt əzab əhlindən olan bu dəstə qəbirdən, onun üzücü qəmindən, yandırıcı kədərindən nicat tapmaq üçün çıxmaq istəsələr, əzab mələkləri onları Cəhənnəmə sarı qaytarıb deyəcəklər ki, gərək yandırıcı od əzabını dadasız!”

“Zəqqum”[59] bizim rəftar və əməllərimizin nəticəsidir. Kişi və ya qadın evdə əxlaqsızlıq göstərib ailə mühitinin soyumasına səbəb olarsa, həqiqətdə özünün sabahı üçün “Zəqqum” əkmişdir. Cəhənnəmin “Həmim” adlı qaynar suyu da bizim mənfi rəftar və əməllərimizin nəticəsidir:

“Bu əzabı (onlar) öz-özləri üçün hazırlayıblar (yə`ni, bu onların öz günahlarının nəticəsidir) və Allah Öz bəndələrinə qarşı heç vaxt zülm etməz.”[60]

Kişi, qadının təqsirkar olub-olmamasına əhəmiyyət vermədən onun ürəyini yandırmaqla evdə soyuq münasibət yaradarsa, qiyamət günü cəhənəmin qaynar suyu, yə`ni “Həmim” onun ürəyini, dünyada öz mənfi əməl və rəftarı ilə arvadının ürəyini yandırıb, alovlandırdığı qədər yandıracaqdır.

Əlbəttə, əgər qadın günahkar olarsa, kişi şəriətin buyurduğu kimi, moizə etmək, küsmək və s. mülayim hərəkətlərlə rəftar etməlidir.

QARŞILIQLI KÖMƏK

Ev işlərində qadına kömək etmək axirətdə müxtəlif ilahi ne`mətlərə, eləcə də huril-eyn surətinə çevriləcəkdir. Buna görə də kişi ev işlərinin hamısını qadının üzərinə yıxmamalıdır. Əlbəttə qadın da öz növbəsində evdarlıq vəzifəsini unutmamalıdır. Belə ki, Allahın razılığı, mə`sum İmamların (əleyhimussalam) ruhlarının xoşhallığı və Behiştə getmək həm qadın, həm də kişi üçün bir-birinə kömək göstərməkdədir.

Hədislərdə oxuyuruq: “Bir qadın yerə süfrə sərib və ya yığsa Allah ona rəhmət nəzəri ilə baxar, Cəhənnəmi ona haram edər. Bir şərtlə ki, Cənnət qapısını acı sözləri ilə öz üzünə bağlamasın.”

İMAM ƏLİNİN (əleyhissalam) EV İŞLƏRİNDƏ GÖSTƏRDİYİ KÖMƏK

Rəsuli Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) Həzrəti-Əli (əleyhissalam)-ın evinə gələndə İmamı mərci təmizləməklə məşğul olduğunu müşahidə edir və buyurur: “Əgər kişi ev işlərində arvadına kömək edərsə, Allah-Taala xoşhal olub ona rəhmət nəzəri ilə baxar və Behişti onun üçün vacib buyurar. Həmçinin, hər kəs Allah xatirinə ailəsinin rəhmət, rahatlıq və asayişi yolunda zəhmət çəkib iş görərsə, Allah yolunda cihad edənlərdən sayılar.”

PEYĞƏMBƏR (səlləllahu əleyhi və alih)-DƏN BİR HƏDİS

Peyğəmbərdən nəql olunubdur ki, o Həzrət belə buyurmuşdur: Me`rac gecəsi mələklərin qəsrlər tikib, iş görməklə məşğul olduqlarını gördüm. Amma bə`zən əllərini işdən çəkir və iş görmürdülər. Bunun səbəbini Cəbraildən soruşdum. O dedi: Bu qəsrlərin tikilməsi üçün lazım olan materiallar dünyadan göndərilir. Yə`ni insanın gözəl və saleh əməlləri bu qəsrləri tikərək digər Behişt ne`mətlərinin işə düşməsi üçün vasitə, avadanlıqdır.

Məsələn, Behiştdəki Huril-eynin insana qismət olması həyat yoldaşına xidmət etməyin nəticəsindədir. Həmçinin, xalqa edilən xidmətlərin savabı qəsrə çevriləcək, namaz və sair ibadətlər isə altından çaylar axan bağlara dönəcəkdir.

Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in səhabələrindən biri ona dedi ki, bizim axirətdə qəsrlər, huril-eyn və çoxlu ne`mətlər varımızdır. Həzrət buyurdu: Bu şərtlə ki, od göndərib onları yandırmayasınız.

Yə`ni günahlar insanın yaxşı və saleh əməllərini yandırıb külə döndərəcək bir oddur.

BİR NÜMUNƏ

Misal üçün, aşağıdakı nümunəni göstərmək olar. Əgər bir kişi sübhdən axşama qədər iş görüb, zəhmət çəksə belə, amma axşam evə qayıdarkən üzünü turşutmuş və narahat olarsa, belə ki, hətta öz arvad-uşaqları onunla söhbət etməkdən çəkinsələr, bu işin Allah yanında heç bir dəyəri yoxdur və Allah yolunda cihad hesab olunmur.


 

XƏBƏRDARLIQ

Əziz oxucular! Ev mühitində üzü turş olmayın, qəm, qüssə və narahatlığı ev daxilinə gətirməyin. Siz əlbəttə evdən kənarda iş görərək yorulur və yorğun olursunuz. Yoldaşınız da evdə işlə, fəaliyyətlə məşğuldur. O da yorğun olur. Onda gərək bir-birinizin yorğunluğunu başa düşüb dərk edəsiniz, nəinki düzgün olmayan və qeyri-İslami rəftarlarla bir-birinizin yorğunluğunu daha da artırasınız. Əziz oxucular, bu kitabda oxuduğunuz müxtəlif bəhs və dərslərə əhəmiyyət verib onları həyata keçirmək üçün sə`y göstərin ki, Şəriətin Müqəddəs qaydalarına və mə`sum İmamların (əleyhimussalam) nəsihətlərinə əməl etməklə Behişti özünüz üçün satın alıb ne`mətlərini qabaqcadan əldə edəsiniz. Bu iki günlük dünya ötəri və müvəqqətidir. Əbədi və həmişəlik qalan sizin yaxşı ya pis davranış və əməllərinizdir. Unutmayın ki, əməlləriniz mücəssəm olacaqdır. Ehtiyatlı olun, bu əməllər qəbir evi və Qiyamətdə sizinlə yaxın və birlikdə olacaqdır.

DOQQUZUNCU FƏSİL

AİLƏ TƏRBİYƏ VƏ İNSANI İSLAH MƏHƏLLİDİR

Ailə mühiti düzgün tərbiyə və insani xüsusiyyətlərin formalaşması üçün münasib yer və məhəldir. Fürsəti gərək əldən verməyək ki,

“Bilin ki, həyatda bir çox fürsətlər vardır ki, Allah tərəfindən əsən nəsim küləklərə bənzəyir. Bu fürsət və nəsimlərdən istifadə etməyə çalışın.”

Belə fürsətlərdən özümüz və uşaqlarımızın düzgün tərəbiyəsi və islahı üçün yerindəcə istifadə etməliyik.

ƏMƏL İLƏ NƏSİHƏTİN ƏSƏRİ

Kişidə ürək genişliyi olsa vəzifələrinin yerinə yetirilməsində də bacarıqlı olar. Moizə və mehriban rəftar nəticəsində qadının könlünü tez bir zamanda ələ almaq olar. Elə buna görə də kişi evdə həm nəsihət edən, həm də təbliğatçı olmalıdır. Əgər edilən bu moizə əməl ilə birlikdə olarsa tə`siri iki qat olub lazımlı tərbiyəni özündə cilvələndirəcəkdir. Misal üçün, kişi evdə gecə namaz qılıb ibadət edəndirsə, qadının gecə namazı qılmamağına baxmayaraq tədricən o da ərinin saleh əməlinin tə`siri altına düşəcək və çox çəkməyəcək ki, qadın da gecələr oyaq qalıb namazı və ibadət əhlinə çevriləcəkdir.

KİŞİNİN RƏFTARININ QADINDA TƏ`SİRİ

Təbiidir ki, qadın qeybət, töhmət, şayiə yaymaq, böhtan və s. söylədiyi zaman ərinin əziyyət, nifrət və narahatlığı ilə qarşılaşarsa, günahın meydana gəlməsi zəminələrini hazır görməyəcək və nəticədə qeybət və töhmət və s. kimi çirkin əməllər sizin evinizdən uzaqlaşacaqdır.

Əksinə, kişi evdə sədaqətli olmayıb hiyləgərlik və nadürüstlük edərsə, qadın öz ata evində sədaqətlə böyümüş olsa belə, az bir müddətdə öz sədaqətini itirəcək, yalançı və hiyləgərə çevriləcəkdir. Həmçinin, əgər qız ata evində olarkən namazını camaatla və əvvəl vaxtda qılmasına baxmayaraq, namaza və ibadətə laqeyd, yaxud az diqqət edən bir kəsə ərə gedərsə, çox çəkməz ki, öz ərinin xasiyyətini götürəcəkdir. Əgər qadın ərindən iffət və paklıq körsə iffəti daha da artacaq və əgər Allah göstərməsin iffətsizlik və ya napaklıq müşahidə edərsə iffətsiz və namussuz olacaq. Eləcə də ərindən laqeydlik və ya xudbinlik görərsə, az bir zamanda iffət və hicabında zəiflik edib süstlük göstərəcəkdir.

Qur`an və Əhli-beyt (əleyhimussalam) hədislərindən də keçdikdə, təcrübə sübut etmişdir ki, hicabına fikir verməyən qızlar mö`min ərlərinin evinə köçərkən, ev məktəbi və dərsi onlar üçün həqiqi tərbiyə ocağı olub, onları iffətli və imanlı olmağa səsləmişdir. Elə namuslu qızlar da olub ki, İslami və dini məsələlərə əhəmiyyət verməyib Allahın halal-haramına diqqət etməyən oğlanlara ərə getdikdə iffət və hicabda səhlənkar, diqqətsiz olublar.

AİLƏDƏ SƏDAQƏTİN VACİBLİYİ

Əgər kişi və qadın ev mühitində sədaqətli və məhəbbətli olmasalar, dünya və axirətdə hamının gözündən düşəcəklər. Çox müşahidə olub ki, qadın öz ərinin mehribansızlıq və məhəbbətsizliyi nəticəsində öz məhəbbətini itirib bu da bə`zən iffətsizliyə səbəb olur. Sə`y edin, məsləhət üzrə də olsa, yalandan uzaqlaşın. Çünki hətta çarəsizlik halında belə murdar ət yemək və ya şərab içmək kimi olan qeybət, yalan və s. mütləq öz pis tə`sirini göstərməlidir. Qeybəti rəva bilmək təkcə o yerdədir ki, daha mühüm, məsləhətli bir iş irəli gəlmiş olsun. Məsələn, əgər birinə zülm edilərsə, şəriət hakiminə şikayət etməyə haqqı vardır. Hərçənd bu da qeybət sayılır, amma İslam nəzərindən belə qeybətə icazə verilir. Əgər əli şəriət hakiminə çatmazsa, bu zaman ona olunan zülmdən fəryad edərək məhz bu vasitə ilə zalımı cəzasına çatdırmalıdır.

İCAZƏ VERİLƏN QEYBƏTƏ BİR NÜMUNƏ

Hekayət olunmuşdur ki, bir şəxs Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in hüzuruna gəlib deyir: Qonşum mənə əziyyət edir. Həzrət buyurur: Bu işə səbir et, çünki, yaxşı qonşu təkcə qonşusuna əziyyət etməyən qonşu deyil. Bundan da (qonşusuna əziyyət etməyən qonşudan da) yaxşı qonşu o şəxsdir ki, qonşusunun əzab-əziyyətinə dözsün.”

Bir müddət ötdükdən sonra kişi Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in hüzuruna gəlib öz qonşusunun əlindən şikayət edir. Yenə də həzrət həmin şəxsə səbir etməyi əmr edir, bunun əvəzində savabının böyük olmasını ona xəbər verir.

O kişi üçüncü dəfə qonşusunun əziyyətindən həzrətə şikayət etdikdə Həzrət əməli olaraq qeybətə icazə verib buyurur: Cümə günü camaatın küçə-bazarda çox get-gəl edən vaxtında mənzil ləvazimatı və vəsaitlərini evdən qırağa çıxart, arvad-uşaqlarını da onun üstündə oturt. Hər kim bu işin səbəbini soruşsa, de: “Vay, qonşunun zülmündən!”

O şəxs həzrətin buyuruğuna əməl edir. Çox çəkmir ki, qonşusu bu işin nəticəsində hamının onun verdiyi zülm və əziyyətindən agah olduğundan xəbər tutur və o kişinin yanına gedib ondan xahiş edir və söz verir ki, bir daha onlara əziyyət etməyəcək. Beləliklə o qonşu islah olur. Qur`anda gəlibdir:

“Allah, camaat haqqında aşkar pis danışmağı–bir kəsə zülm edildiyi hal istisna olmaqla– xoşlamır. Allah-Taala Öz bəndələrin sözlərini eşidən və onların necəliyini biləndir.”[61]

YALANIN RƏVA GÖRÜLMƏSİ BARƏDƏ

Bu ayədən mə`lum olur ki, qeybət, bu qeyd olunan xüsusi haldan başqa, rəva deyildir.

Yalan danışmaq da bu cürdür. Yalan danışmağın günahı çox böyükdür. Belə ki, Qur`ani-şərif yalan danışmağı bütpərəstliklə eyni səviyyədə zikr etmişdir:

“Bütlərin çirkinliyindən və batil sözdən (yalan və boş-boş danışmaq, qeybət etmək və s« kimi) uzaq olun.”[62]

Amma bə`zən bir mühüm məsləhət qarşıya gəlir ki, o zaman yalan danışmaq halal olur. Belə ki, əgər yalan danışmaqla bir günahsız ölümdən nicat tapacaqsa, o zaman yalan demək nəinki caiz, hətta vacib olur. Amma hər halda, yalan danışmaq hər cür olursa olsun sədaqətsizliklə birgədir və öz pis tə`sirini hökmən göstərir. Məhz elə buna görə də əxlaq elmi mütəxəssisləri naçarlıq hallarında belə rəva görülmüş günahları imkan daxilində düçar olmamağı sifariş və məsləhət edirlər.

İMAM XOMEYNİ (R.Ə) TƏRƏFİNDƏN BİR HƏDİSİN TƏFSİRİ

Əziz İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alih) buyurub:

“Qeybət etməkdən çəkinin, həqiqətən o, Cəhənnəm itlərinin yeməyidir.”

Böyük ustadımız, İslam İnqilabının əzəmətli rəhbəri, İmam Xomeyni (rə) həzrətləri bu hədisi belə təfsir etmişdir: “Çox qeybət edən şəxsin həqiqəti dəyişilib, it şəklinə düşür ki, onu mütləq Cəhənnəmə sarı aparacaqlar. Dünyada etdiyi qeybətlər Qiyamət günü çirk, qan və iylənmiş ətə dönüb yemək üçün bu itin qabağına atılacaq. Bu yeməkdən (çirk və qan) yeyən zaman bütün bağırsaqları parça-parça olub alovlanacaqdır.”

QEYBƏTİN MƏ`NASI

Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-dən qeybət haqqında soruşanda, həzrət buyurdu: “Qeybət–bir müsəlman qardaşın arxasınca elə sözlər danışmaqdır ki, əgər həmin sözlər aşkar olarsa, haqqında danışılan şəxs narahat olar.”

Təəssüflər olsun ki, bu günahın böyük günahlardan hesab olunmasına və onu edən üçün Cəhənnəm odu və “Həmim” suyu və`dəsi verilməsinə baxmayaraq bizim məclislərimizin noğulu və şirnisidir.

QEYBƏTİN HƏQİQƏTİ

Bir gün Ayişə Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-ə deyir: Filankəsin boyu balacadır. Birdən həzrətin üzünün rəngi dəyişir və buyurur: Ayişə nə üçün qeybət etdin? Qus! Elə ki, Ayişə qusur, ağzından bir miqdar iylənmiş ət çıxır. O təəccüblənib deyir: Ey Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alih) mən ki, ət yeməmişdim? Həzrət buyurur: Məgər Qur`an oxumamısan?[63] Qur`an buyurur:

“Bir-birinizin qeybətini etməyin, sizlərdən bir kəs var ki, öz qardaşının ətini ölmüş halda olarkən yemək istəsin? Bu cür işdən heç vaxt razı olmazsınız.”[64]

İmam Zaman (əleyhissalam) müsəlmanların məhəllələrindən birində qeybət edildiyini gördükdə sanki, o həzrət bir dəstə leş yeyən quşu bir murdar olmuş heyvanı didərək yeyən halda görür.

QEYBƏTİN AİLƏ ÜZVLƏRİNƏ MƏNFİ TƏ`SİRİ

Əziz qardaşlar! Qeybət etməyin. Heç vəchlə ailə mühitini bu günaha bulamayın. Əgər bir kişi evdə qeybət etsə arvad-uşaqları da qeybət əhli olacaq.

Adi camaat arasında deyirlər ki, uşaqların əxlaqından ata-ananın əxlaq və davranışını bilmək olar. Bir ailənin uşaqlarını sizinlə mehriban görsəniz, bilin ki, onların ata-anası da sizə qarşı xoş münasibətlidir və əgər uşaqlar sizinlə mehriban olmasalar onların ata-analarının da sizi istəmədiklərini, yalnız üzdə özlərini sizinlə mehriban göstərdiklərini bilin.

VALİDEYNİN İKİ QAT GÜNAHI

Dəfələrlə xatırladıldığı kimi, ev, ailə mühiti məktəb adlandırılmışdır. Valideynin öz uşaqlarını bu məktəbdə tərbiyələndirməsi mühüm vəzifələrindən biridir. Əgər övladlarınız sizin əməlləriniz ucbatından yalan danışıb və ya qeybət edən olsa və ya hər bir pis iş, başqa bir günah sahibi olsalar, həmin günah onun əməl dəftərində qeyd olunmaqdan əlavə, sizin də nameyi-əməlinizdə yazılacaqdır. Çünki:

“Hər kəs bir gözəl işin əsasını qoyarsa, Qiyamət gününə kimi həmin işə əməl edənlərin mükafat və əcri azaldılmadan o işin əsasını qoyan şəxs üçün də yazılacaq. Həmçinin əgər bir kəs cəmiyyətdə bəyənilməz bir iş və ya günahın bünövrəsini qoyarsa, həm özünün, həm də o pis işə əməl edənlərin hər birinin günahları heç bir şey azaldılmadan ona yazılacaqdır.”

Yə`ni, ata-ananın qeybət edib və ya yalan danışması səbəbləri üzündən onların uşaqları da qeybət edən və ya yalan danışan olsalar, Qiyamət günü ata-ana uşaqlarının günahına görə də əzab çəkəcəklər.

UŞAQLARIN QƏBUL ETMƏK İSTE`DADI

Uşaq beyni fotoaparata bənzəyir ki, qarşısında olan hər şeyin şəklini çəkir. Məhz buna görə, müstəhəbdir ki, uşaq anadan olarkən sağ qulağına azan, sol qulağına iqamə deyilsin ki, “Allahu Əkbər” nidası uşağın təvəllüd anından onda tə`sir qoyaraq bir növ tovhidlə tanış etsin. Qoy “Əşhdu ənnə Muhəmmədən Rəsulullah” nidası onu nübüvvətlə tanış etsin, “Əşhədu ənnə Əliyyən vəliyyullah” nidası onu Mə`sum İmamların (salamullahi əleyhim əcmə`in) vilayəti kölgəsinə apararaq Əhli-beytin məhəbbət və vilayətinə yaxın etsin.

ONUNCU FƏSİL

XOŞRƏFTARLIQ

Qeyd olunduğu kimi, alicənablıq, sədaqətlilik, güzəşt və fədakarlıq evdə ər-arvadın ən böyük vəzifələrindən biridir. Əgər ailədə bu xüsusiyyətlər olmasa bu isti ocaq soyuyub ruhdan düşəcəkdir. Eləcə də ər-arvad xoşrəfar olmalıdırlar. Evdəki xoşrəftarlıq mühit münasibətlərinin isti və daha da qaynar olmasına səbəb olub uşaqların tərbiyəsinə gözəl zəminə yaradan ünsürə çevrilər. Bundan əlavə evdə ər-arvad xoşrəftarlığı axirətdə arzu olunan müsbət nəticələr verir, lakin bədrəftarlığın pis tə`siri ilk qəbir gecəsində özünü büruzə verəcəkdir.

KİÇİK GÖRÜNƏN BÖYÜK MƏSƏLƏLƏR

Ruhi və psixoloji elmlərdə “böyük sayılan kiçiklər” adlı bir bəhs vardır. Yə`ni çox vaxt insanın kiçik hesab etdiyi bir məsələ həqiqətdə çox böyük məsələ sayılır.

Məsələn, bir əsgərin səliqəsiz geyinməsi və ya qərargah, kazarma və iş yerini təmiz saxlamaması və s. işlər mümkündür ki, öz nəzərində adi və sadə sayılsın, amma qərargahın adına ləkə gətirmək və ya əsgərlərin haqqında pis fikir yaratmaq üçün böyük bir amildir.

HƏYAT YOLDAŞI ÜÇÜN AYRILAN VAXT

Ailədə “böyük olan kiçiklər” vardır. Mümkündür, bir məsələ birinin nəzərinə kiçik və əhəmiyyətsiz sanılsın, amma ailə münasibətlərinin yaxşılaşması yolunda həyat yoldaşının könlünü almaq üçün çox mühüm olsun. Misal üçün ərin gün ərzində həyat yoldaşı üçün məxsus saat ayırması vacibdir. Belə olmamalıdır ki, bütün günü işlə məşğul olub gecə də evə gec qayıdaraq şam yeməyini yeyib yatsın və sabahı gün də onun kimi. Hədislərdə oxuyuruq ki, insan öz vaxtını bölməli, arvadı üçün də müəyyən bir saat tə`yin etməlidir.

MADDİ VƏ MƏ`NƏVİ İSTƏKLƏRƏ DİQQƏT

Həmçinin, kişi evdə arvadının söylədiklərinə tam hövsələ ilə qulaq asıb onun maddi və mə`nəvi istəklərinə, hətta ürəyincə olmasa da belə, diqqət etməlidir. Kişi Allahın rizasına, eləcə də ailə münasibətlərinin yaxşılaşması və arvadının şəxsiyyətinə ehtiram əlaməti olaraq onun sözlərinə qulaq asıb, diqqət etsə böyük savabı vardır. Çünki, Allahın bəyəndiyi hər bir iş Onun rizası üçün edilərsə fəzilət və savaba malikdir.

AİLƏ ÜZVLƏRİ İLƏ MƏŞVƏRƏT

Kişi evdə vaxtının bir hissəsini ailə üzvləri üçün ayırıb onlarla bir yerdə oturmalı, söhbət etməli, zəruri və qeyri-zəruri məsələləri bir-birinə deyib, birlikdə məşvərət etməlidir. Allah-Taala Rəsuli-Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-ə buyurur:

“Öz işini Allaha təvəkkül etməklə yerinə yetir. Amma, məşvərəti də unutma, (yə`ni başqaları ilə məşvərət etməklə onlara şəxsiyyət ver).”[65]

Beləliklə, ev işlərində məşvərət lazımdır. Öz rə`yinə arxalanaraq qadının fikrini nəzərə almamaq səhvdir.

Psixoloqlardan bə`zisi hətta uşaqlarla belə məşvərət etməyi lazım bilirlər. Yə`ni, onların fikir və əqidisinə ehtiram edib onları da nəzərə almalıyıq.

Başqa ibarətlə desək, ev kiçik bir məmləkətə bənzəyir ki, onun işləri məşvərət və məsləhətlə həyata keçirilməlidir. Bu kiçik məmləkətin taleyi isə onun vətəndaşları ilə məşvərət edərək həll olunmalıdır.

MƏŞVƏRƏTİN MÜSBƏT ƏSƏRİ

Ailə üzvləri əgər evdə dil tapa bilsələr bir daha ruhi çatışmazlıq və narahatlıqlara düçar olmazlar. Kişinin də xoş əxlaqlı olub şirin dillə onlara cavab verməsi onun əsas vəzifələrindən biridir. Öz rə`yini bəyənib istəklərini zorla ailə üzvlərinə qəbul etdirmək səhv iş olub, pis nəticəyə malikdir.

Ev mühitində xoşrəftarlığın digər nümunələrindən biri də budur ki, kişinin arvadından bədrəftarlıq, səhlənkarlıq və ya bir səhv iş gördüyü zaman dad-fəryad etməsin, ağzına gələni deməsin və onu qınayıb danlamasın. əksinə, bütün bu sadalananlar müqabilində onu nəsihət edib mülayim danışıqla səhvlərini xatırlatmalıdır.

NƏSİHƏTİN MÜNASİB VAXTI

Əlbəttə, moizə və nəsihət üçün qeyri-münasib vaxt seçmək olmaz. Məsələn, əgər qadın sübhdən axşama kimi işləyib yorulmuşsa, onu nəsihət və ya moizə edərək danlamaq olmaz. Çünki bu zaman olunan moizənin heç bir əsəri olmayacaq və gözlənilməz əks-tə`sir ilə nəticələnə bilər. Moizə nəinki təkcə rahatlıq tələb edir, həm də xoşrəftar və mülayim söhbət etməyin də məxsus vaxtı və yeri vardır.

Şikayət, tənqid, nəsihət, dərdləşmək və s. bu kimi işlərin hamısı münasib vaxt tələb edir. Məsələn, əgər qadın bir məsələ ilə qarşılaşarkən həssasiyyət tapıb narahat olursa, artıq moizə və nəsihətin yeri deyildir.

Amma çox təəssüflər olsun ki, bu mühüm məsələyə lazımınca riayət olunmur ki, bu da çox vaxt təkəbbürün nəticəsində baş verir. Çox vaxt öz söz və işlərimizi başqalarına güclə qəbul etdirmək istəyirik, lakin unutmaq olmaz ki, bu iş xoşa gələn deyil və nəticəsi də ərin məhəbbətini qadının ürəyindən qoparmaqdan başqa bir şey deyildir.

“BÖYÜK OLAN KİÇİKLƏRİN” TƏ`SİRİ

Hərçənd, ailə həyatının əvvəllərində xüsusi bir mehribanlıq ər-arvadın qarşılıqlı məhəbbətini gücləndirir, lakin zaman ötdükcə bu mehribanlıq və məhəbbət solmağa başlayır ki, bu da kişi və qadının öz təqsiri üzündəndir. Əslində onların şövq və əlaqəsi günü-gündən daha artmalı və şaxələnməlidir. Bunun da səbəbi “böyük olan kiçiklər”ə riayət etməməkdir.

MOİZƏ MÜLAYİM OLMALIDIRGeri   İrəli
Go to TOP