О, imаm Hüsеyn (ә)-ın qаnlı inqilаbındа tәsirli оlаn müхtәlif sәbәblәrin bаrәsindә gеniş tәdqiqаtlаr аpаrmış vә nәhаyәt bu hәrәkаtdа әmr bе mәruf vә nәhy әz münkәri әn yüksәk аmil hеsаb еtmişdir.
İnsan düşüncəli bir mövcuddur. O, hər bir məsələni özü üçün araşdırır və qarşıya çıxan suallara cavab axtarır. O düşünür: Mən kiməm? Haradan gəlmişəm? Nə üçün gəlmişəm? Hara gedirəm? Aqibətim nə olacaq? İnsan əbəsmi yaradılıb? Və s... Bu düşüncəli varlıq öz suallarına qənaətbəxş cavab tapanadək heyrətdə və başını itirmiş vəziyyətdə qalacaq.
Ölüm bir hәqiqәt оlаrаq bәşәriyyәtin qаrşısındа dаyаnmışdır. Bütün insаnlаr dünyа hәyаtındа qısа bir sәyаhәtdәn sоnrа ölüm şәrbәtini dаdmаğа mәcburdurlаr. Vахtı çаtmış insаn ölüm qаpısındаn kеçib dünyа hәyаtını hәmişәlik tәrk еdir. İnsаn tаriх bоyu tәşvişlәrdәn хilаs оlmаq üçün ölüm hәqiqәtin dәrk еtmәyә çаlışır. Аmmа bu sаhәdә ilаhi biliklәrә mürаciәt еtmәdәn hеç bir mә`lumаt qаzаnmаq mümkün dеyil. İnsаnlаrın әsl vә hәqiqi hәyаtı ахirәt hәyаtıdır. Ölüm bir аndа insаnı hәmişәlik vә әbәdi bir hәyаtа qоvuşdurur.
Quranı büsbütün əhatə etmiş ayələrdə dünyanın əvvəlindən sonuna qədər dinin vahid olması və bütün peyğəmbərlərin bəşəriyyəti bir olan dinə tərəf çağırmaları haqda heyrətamiz sirrlər var
Allah-təala milyon illər bundan əvvəl dünyanı, ulduzları və göyləri yaratdı; mələkləri nurdan, cinləri isə oddan xəlq etdi. Yer bu vəziyyətdə deyildi. Dənizlər onu bürümüşdü. Dalğalar çırpınır, güclü küləklər əsir, vulkanlar püskürürdü.
Elm, fəzilət və ədəb əhli olan şəxslərin bu kitaba sadə və təmiz bir niyyətlə yanaşacağına ümid edirəm. Müşahidə etdikləri səhvlərə görə əfv etmələrini və bu iradları bizlərə bildirmələrini istəyirəm.
"Əslində Tanrı yoxdur və o, sığınacaq axtaranların, “Tanrı” adlı varlığa pərəstiş edənlərin təsəvvürüdür.” Bu, Freydin sözləridir. Ona necə cavab verə bilərsiniz?
Sual 27: İrfan məktəbində din və siyasət arasında hansı əlaqə var? Cavab: Dinin üç əsası var: etiqad, əxlaq və əməl. Heç bir din bu üç əsas olmadan gerçəkləşə bilməz. Dini tanımaq üçün hər üç əsasla tanışlıq lazımdır. Bu üç əsasdan birinə diqqətsizlik göstərən şəxsin dini biliyi naqisdir.
Hər bir nəticənin varlığı öz səbəbinə bağlıdır; başqa sözlə, səbəb-nəticə (determinizm) qanununa əsasən, hər bir məxluq və nəticə öz varlığını xaliqdən, yaradan səbəbdən alır.
“Vəhhabi məzhəbi” kitabı iyirmi fəsildən ibarət polemik ilahiyyat əsəridir. Birinci fəsildə müəllif vəhhabilərin banisi şeyx Məhəmməd Əbd əl-Vəhhabın həyat yolunu izləyir, bu təlimin necə və hansı şəraitdə meydana çıxdığını göstərir. İkinci-altıncı fəsillər vəhhabiliyin müqəddəslərin qəbirlərinin ziyarəti ilə bağlı məsələlərə münasibətinin təhlilinə həsr edilmişdir
Go to TOP