Son nəşrlər

İmamın özü, rəftarı və sözləri ən dəyərli meyardır. Xoşbəxtlikdən, imamın sözləri mövcuddur, yazılmışdır. İmamın vəsiyyətnaməsi onun inqilabın gələcəyinə dair bütün düşüncələrini açıq şəkildə ortaya qoyur.

Yeni dünyada dövlətçilik məfhumu yeni mahiyyət daşıyır. Bu məfhum beş yüz, min il əvvəlki mənada deyil. Beş yüz il əvvəl dövlətin vəzifəsi məhdud idi. Hakimiyyətin əsas işi xalqın asayişini təmin etmək idi.

О, imаm Hüsеyn (ә)-ın qаnlı inqilаbındа tәsirli оlаn müхtәlif sәbәblәrin bаrәsindә gеniş tәdqiqаtlаr аpаrmış vә nәhаyәt bu hәrәkаtdа әmr bе mәruf vә nәhy әz münkәri әn yüksәk аmil hеsаb еtmişdir.

Müasir dövrümüzün elm zərurətlərindən biri də dini elmlərin aydın və zəngin dəyərlərini daha dərin və geniş bəyan etməkdir. Heç şübhəsiz bu elmlərdən biri də Allah övliyalarının nəzəri və əməli davranışlarının nəhayətsiz üfüqlərinə bələd olmaqdır.

Şeir çox təsirli bir hadisədir. Şeir dərin mənalarla birlikdə olduqda təsiri ikiqat artıq olur. Heç bir söhbət, heç bir fəsahətli və gözəl söz, heç bir dərin mənalı ifadə şeirdəki təsirə malik deyil

Əziz oxucular! Hal-hazırda oxucusu oldugunuz bu kitab əsrimizin dahi alimi filosof Əllamə Seyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbai ilə аlimlәrdәn birinin müxtəlif mövzularda sоrğu-suаlı və bəyan etdiyi bəzi mövzular әsаsındа tərtib edilmişdir.

Kitablar
Go to TOP